Verdienvermogen voor Kringlooplandbouw

Verdienvermogen voor Kringlooplandbouw is een project van het lectoraat Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

Met de kringlooplandbouw-visie van het Ministerie van LNV staat de voedseltransitie onherroepelijk op de politieke kaart. Maar tot een daadwerkelijke doorbraak is het nog niet gekomen. De transitie naar kringlooplandbouw gebeurt pas als haar verdienvermogen voldoende concurreert met het oude systeem. Daarom is het belangrijk om het verdienvermogen van de businessmodellen van kringlooplandbouw te versterken. Zo krijgen de bedrijven meer concurrentiekracht, wordt kringlooplandbouw aantrekkelijker voor de rest van de sector en dragen de voorbeelden bij aan de transitie.
Heel wat kringlooplandbouw-bedrijven hebben inderdaad succes! Innovatieve agrariërs realiseren kringlooplandbouw systemen op hun bedrijf, Agrarische Collectieven werken samen met overheden aan gebiedsoffertes en Landgoedeigenaren werken samen met hun pachters aan nieuwe bedrijfsmodellen. De uitdaging is: hoe versterken we deze initiatieven om te komen tot eerlijke en sterke verdienmodellen voor kringlooplandbouw?

Wat doet het project daaraan?

In dit project zoeken we kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en berekenen we de impact daarvan op het bedrijfsmodel. Daarmee ondersteunen we tegelijkertijd initiatieven voor de realisatie van kringlooplandbouw. Het lectoraat is betrokken bij initiatieven in drie gebieden:
In Noord Nederland werken we samen met de collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West  en Collectief Midden Groningen. In de Achterhoek werkt het collectief VALA binnen een GLB project aan een nieuwe samenwerkingsvorm op gebiedsniveau, het ‘ Markemodel’ en werkt Burgerboerderij ‘ De Patrijs’ aan een nieuw verdienmodel. In de IJsseluiterwaarden werken de landgoederen Middachten en Twickel samen met hun pachters aan een gezamenlijke gebiedsofferte binnen het Natura 2000 gebied van de uiterwaarden.  

In het project onderzoeken we samen met hen en andere betrokkenen wat we kunnen leren van modellen voor gebiedsoffertes uit het verleden, hoe een gebiedsofferte eruit ziet die bijdraagt aan rendabele bedrijfsmodellen van de ondernemers, hoe kringlooplandbouw op een bedrijf bijdraagt aan een nieuw economisch model (‘ Boeren Donut’) en hoe nieuwe korte ketens bijdragen aan kringlooplandbouw.

Wat levert het project op?

  • Overzicht verschillende typen gebiedsoffertes, bijbehorende processen en institutionele verankering.
  • Modellen voor een gebiedsofferte en hoe deze bijdragen aan het verdienvermogen van agrarische ondernemers.
  • Inzicht kritische succesfactoren voor zakelijke dienstverlening in de kringlooplandbouw en in organisatievormen en contractvormen kringlooplandbouw, zicht op organisatie, risico’s en financiering bij succesvolle cases.
  • Zicht op persoonlijke kritische succesfactoren (waarden en leiderschapskwaliteiten) van ondernemer en haar/zijn team en zicht op succesvolle werkwijzen en onderliggende kritieke succesfactoren; onderscheid tussen de invloed van externe (omgevings-) en interne (bedrijfs-)factoren

Lector: Rik Eweg, [email protected]
Uitvoering: Rik Eweg, Sebastiaan Masselink, Ben Rankenberg, Nicky del Grosso, Daniel Magwegwe, Pauline Drost, Wiepk Voskamp (lector Duurzame Veehouderij)
Looptijd project: 2022-2024
Kernteam project: HAS (project-coordinatie), InHolland, Aeres, Van Hall Larenstein
Projectpartners: Casussen VHL: Landgoed Middachten, Landgoed Twickel, Agrarische collectieven VALA, NFW, Groningen West, Middel Groningen; Burgerboerderij de Patrijs.
Gehele project en overige casussen: Hanze Hogeschool, Hogeschool Windesheim, ZLTO, NAJK, Flynth, ABAB, Waarde van het land, RaBo Bank, Achmea, Natuur- en Milieufederatie Noord Holland, Provincie Zuid-Holland, LNV, Greenports West-Holland, Noord-Holland Noord, Aalsmeer, Nederland.
Financiers: NWO-SIA

Kringlooplandbouw