SteenGoed

Bouwstenen voor een integrale aanpak van (voormalige) steenfabrieksterreinen

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer, de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Helicon werken samen in het project SteenGoed. In dit project wordt onderzoek gedaan naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier. Ze zijn van nature hooggelegen of verhoogd voor o.a. industriële activiteit in de uiterwaarden. De (voormalige) steenfabrieksterreinen, die grotendeels in onbruik zijn geraakt staan in veel gevallen te verruïneren.

Project SteenGoed

Herontwikkeling

Gezien het grote aantal HWVT’s is duidelijk dat deze terreinen bij herbestemming een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit, veiligheid en klimaatadaptatie in het rivierengebied. Het is de verwachting dat er op termijn meer terreinen voor herbestemming in aanmerking komen. Daarnaast zijn er ook zeer moderne, kapitaalintensieve steenfabrieken die economisch van belang zijn en vaak eigendom van internationale beursgenoteerde ondernemingen. De vraag vanuit betrokken partijen is hoe al deze terreinen op de middellange en lange termijn op zodanige wijze (her)ontwikkeld kunnen worden dat recht wordt gedaan aan zowel de individuele mogelijkheden van het terrein als aan de integrale ontwikkeling van het gehele rivierengebied. Dit project biedt een oplossing voor de vraag hoe de afweging voor het integraal herontwikkelen van de terreinen gemaakt kan worden, waarbij hoogwaterveiligheid, wonen, natuurontwikkeling, landbouw, bedrijvigheid en recreatie in ogenschouw genomen worden.

Integrale aanpak

Het doel van SteenGoed is om beleidsmakers, eigenaren en beheerders in het Gelderse rivierengebied handelingsperspectieven te bieden om afgewogen keuzes te maken omtrent (her)ontwikkeling van hoogwatervrije terreinen op korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd voor hoogwaterveiligheid, natuur, economische ontwikkeling en cultureel erfgoed. Dit zal resulteren in een breed gedragen ontwikkelstrategie, versterkt met representatieve pilotstudies inclusief business cases die als voorbeeld en inspiratie dienen voor de overige terreinen.

Daarnaast heeft dit project als doel om toegevoegde waarde en beperkingen van verschillende beslistools (serious games, interactieve dashboards) in verschillende fasen van strategievorming en planning voor een dergelijke integrale aanpak te evalueren. Hiermee wordt duidelijk hoe dergelijke tools op effectieve wijze toegepast kunnen worden bij andere complexe besluitvormingstrajecten in het rivierbeheer. Ook zullen we de toepasbaarheid in het onderwijs testen en verder ontwikkelen, door het betrekken van (docent-)onderzoekers en studenten in de verschillende fases van het project.

Het project loopt van februari 2018 tot februari 2020.

Wil je meer weten over het project SteenGoed? Neem contact op met projectleider Sara Eeman ([email protected]).

Projectplan SteenGoed Download(pdf - 1,4MB)
Ambitiedocument SteenGoed Download(pdf - 869kB)
Baseline document SteenGoed Download(pdf - 2,7MB)
Database baseline Download(accdb - 624kB)
Poster NCR dagen Download(pdf - 613kB)
Helicon ontmoet HVHL Download(pdf - 244kB)

Sustainable River Management Website