FARM LIFE

Naar een klimaatbestendige boslandbouw

FARM LIFE is een onderzoeksproject van het lectoraat Management of forested landscapes.

Wat is er aan de hand?

In Nederland is een geleidelijke maar gestage verarming van het landschap zichtbaar. Traditioneel landbouwbeleid - gericht op intensieve, input-georiënteerde gewassen in de context van monocultuur - heeft geleid tot verminderde capaciteit van landbouwbedrijven om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Dit werd in juni 2016 duidelijk toen door hevige regenval grote gebieden landbouwgrond in Zuid-Nederland en Vlaanderen onder water kwamen te staan. Dit resulteerde in veel gewasschade en mislukte oogsten. De landbouwsector moet dan ook weerbaarder worden tegen klimaatverandering. Dit vereist drastische veranderingen in de landbouwpraktijk en het landbouwbeleid.

Wat doet het project daaraan?

Het project FARM LIFE heeft tot doel een omgeving te creëren waarin boeren, landbouworganisaties, ondernemers, kennisinstituten, ministeries en sociale partners praktische kennis en tools kunnen uitwisselen die de overgang van conventionele monoculturen naar klimaatbestendige bosbouw direct kan faciliteren. Hiertoe wordt de genoemde doelgroep aangemoedigd om zich te organiseren in plattelandsnetwerken die langer meegaan dan dit project én wordt voor deze netwerken een transitie-toolkit gebouwd om de transitie naar een klimaatbestendige bosbouw ofwel agroforestry effectief te kunnen implementeren. Deze toolkit bevat hulpmiddelen voor zowel de ontwikkeling van adaptieve landbouwplannen die in verschillende omstandigheden kunnen worden gecontextualiseerd als voor waardecreatie om voedselproducten op basis van agroforesty concurrerender te maken.

Wat levert het project op?

Door boeren aangestuurde bedrijfsnetwerken met een focus op duurzame agrarische waardeketens, waarin kennis wordt gedeeld en de transitie toolkit wordt gebruikt in de omschakeling naar klimaatbestendige bosbouw. Daarnaast zouden dezenetwerken kunnen worden uitgebreid naar heel Nederland, België en andere Europese landen, waar kennis over de transitie naar klimaatbestendige bosbouw en de benodigde tools uitgewisseld kunnen worden.

Lector: Eurídice Leyequién Abarca, Management of Forested Landscapes
Looptijd: 2018 - 2023
Projectpartners: Bosboom B.V., Boefkik BV, Instituut voor landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek, Horst Beheer BV, Stichting Landgoed De Koekoek, Forestry Service Group BV

Het Farm Life project, LIFE17 CCA/NL/000093, wordt gefinancierd door het LIFE EU programma.