Kleine Rivieren voor Klimaat

Kleine Rivieren voor Klimaat is een onderzoeksproject van het lectoraat Nature Based River Management.

Wat is er aan de hand?

Deltaland Nederland heeft een lange geschiedenis van aanpassen aan water, maar vooral ook van het aanpassen van water aan onze wensen. Dat heeft geresulteerd in een uitgekiend waterbeheer waarbij voor een goede afwatering vele watergangen zijn gegraven, rivierlopen zijn aangepast en de afvoer en waterpeilen van kleine rivieren en watergangen intensief worden gemanaged. De extreme hoogwaters van 1993 en 1995 maakten duidelijk dat we de grote rivieren wellicht teveel in een keurslijf hebben geperst en dat het voor toekomstige waterveiligheid nodig is om meer ruimte te geven aan het water. Sinds 2006 is vanuit het programma Ruimte voor de Rivier (RvR) op diverse plaatsen extra ruimte gemaakt voor de afvoer van extreme hoeveelheden rivierwater. Die extra ruimte voor het water biedt vaak tegelijkertijd ruimte voor herstel van verschillende rivier-habitats of de creatie van nieuwe riviernatuurgebieden en ruimte voor recreatie.

De overstromingen in de zomer van 2021 en het hoge water rond kerst 2023 door extreme – regionale – regenval maken duidelijk dat het ook belangrijk is om naar de kleinere rivieren te kijken.

Wat doet het project daaraan?

In dit project gaan studenten in samenwerking en onder begeleiding van docent-onderzoekers de potentie van natuur-gebaseerd beheer van een aantal kleine rivieren (de Linge, de Overijsselse Vecht en de Lauwers) voor klimaatadaptatie beter in beeld brengen. Daarbij wordt gezocht naar kansen voor synergie tussen de kenmerken van het gebied (inclusief aanwezige natuurgebieden) en mogelijke Nature-based Solutions.

Wat levert het project op?

  • Kansenkaarten voor Nature-based Adaptatie en Mitigatie langs de kleine rivieren de Linge, de Overijsselse Vecht en de Lauwers.
  • Inzicht in de relalatie tussen het waterbeheer van de kleine rivieren en de natuurgebieden langs de rivier en natuur en gebruiksfuncties in het stroomgebied van deze kleine rivieren:
  • Inzicht in de mogelijke impact van adaptatie maatregelen voor de grote rivieren en wateren op de waterhuishouding van de kleine rivieren, de rivier-gerelateerde natuurgebieden langs de kleine rivieren en de natuurwaarden en gebruiksfuncties in het stroomgebied van de kleine rivieren

Lector: Jantsje van Loon-Steensma
Docent-onderzoekers: Dan Assendorp, Haydar Hussin, Gert Jan van der Veen, Bram van Leeuwen
Looptijd project: 1 januari 2024 – 31 december 2026
Projectpartners: Waterschap Rivierenland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer
SDG’s: 13, 15