Koeien en Kruiden

Koeien en kruiden is een gezamelijk onderzoeksproject van de lectoraten Sustainable dairy farming, Weidevogels en Bijengezondheid.

Heeft kruidenrijk grasland de toekomst?

De meerwaarde van kruidenrijk grasland voor boer en omgeving in kaart te brengen, dat is het doel van het project Koeien en Kruiden. Steeds meer boeren raken geïnteresseerd in kruidenrijk grasland en willen hiermee aan de slag. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zoekt uit hoe het kruidenrijke grasland het beste aangelegd en beheerd kan worden en optimaal geïntegreerd kan worden in de agrarische bedrijfsvoering. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten op koegezondheid en de economische inpasbaarheid. De hogeschool werkt daarbij samen met de agrarische collectieven. De kennis en ervaring van boeren die al veel met kruidenrijk grasland werken zijn erg nuttig. Beide partijen hopen dat door samen te werken het gebruik van kruidenrijk grasland zal toenemen.

Demo’s, best practices en experimenteren met mengsels

Op Dairy Campus zijn, in opdracht van HVHL, door het Louis Bolk Instituut, drie verschillende kruidenmengsels ingezaaid voor onderzoek naar het effect op de opbrengst, voederwaarde, bodem, het insectenaanbod voor weidevogels maar ook naar het optimale beheer. Daarnaast worden er in najaar 2017 en voorjaar 2018 op een zestal bedrijven stroken met kruiden gezaaid. Het doel van deze zogenaamde demo’s is om er achter te komen hoe je het beste kruidenrijk grasland kunt introduceren op een melkveebedrijf. We gaan in op vragen als ‘hoe creëer je een systeem met kruidenrijk grasland?’ en ‘hoe kun je de percelen zo goed mogelijk beheren?’. Daarnaast zal er in het voorjaar van 2017 een inventarisatie plaatsvinden naar de insectenrijkdom op vijf melkveehouderij bedrijven die al veel met kruiden werken: de best practice bedrijven. Hier worden insecten en botanische samenstelling gemonitord op kruidenrijke percelen en percelen zonder kruiden. Ook wordt op deze bedrijven de bodemkwaliteit geïnventariseerd. Door ook koegezondheid, rantsoen en het verdienmodel in kaart te brengen, kan de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor bedrijf en biodiversiteit in beeld gebracht worden. Om deze nieuwe kennis en ervaringen van alle deelnemende ondernemers goed te benutten worden op hun bedrijven veldbezoeken georganiseerd voor collega melkveehouders uit de provincie Friesland. Daaromheen wordt een studiegroep georganiseerd om de kennis en ervaringen tijdens het project uit te wisselen.

Projectpartners

In het project werken drie lectoraten binnen HVHL samen: Sustainable dairy farming van Wiepk Voskamp, Weidevogels van Astrid Manhoudt en Bijengezondheid van Frens Pries en Arjen Strijkstra. Verder zijn de opleidingen Dier- en Veehouderij en Diermanagement betrokken. De provincie Fryslân, het Ministerie van Economische Zaken, het Dairy Campus Innovatiefonds, SNN en het Centre of Expertise Agrodier zijn financiers. De uitvoering van het project is in handen van HVHL in samenwerking met de agrarisch collectieven, het Louis Bolk Instituut, de Dairy Campus en de Vlinderstichting. In opdracht van het kenniscentrum voor de leefomgeving en de provincie Noord-Holland voert HVHL een vergelijkbaar project uit in Noord-Holland.

Meer weten?

Neem contact op met Anne Jansma, projectleider Koeien en Kruiden.

Magazine Koeien en kruiden Download(pdf - 13,5MB)
Nieuwsbrief juni 2020 Download
Nieuwsbrief november 2019 Download
Nieuwsbrief juli 2019 Download
Nieuwsbrief maart 2019 Download
Nieuwsbrief november 2018 Download