Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw

Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw is een project van het lectoraat Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

Verbinden van landbouw en natuur is een belangrijke uitdaging. Voor individuele boeren, voor de 40 collectieven waarin boeren samenwerken, voor de partners in de keten en voor een breed scala aan belanghebbenden. Uitdagingen zijn er in het operationeel beheer, de bedrijfsvoering, het verdienmodel en de relaties met organisaties en overheden - oftewel op ecologisch, economisch, sociaal en institutioneel vlak niveau. Binnen Nederland kunnen er grote verschillen zijn tussen gebieden in de uitdagingen die daar spelen Dit betekent dat de uit onderzoek bekende algemene set van succes- en faalfactoren niet zomaar integraal voor elk gebied geldt. Er zal een vertaalslag gemaakt moeten worden van algemeen naar gebiedsspecifiek.

Wat doet het project daaraan?

In het project bouwen we een set concrete, praktische handvatten voor organisaties in een gebied om de algemene succes- en faalfactoren te kunnen vertalen naar concrete kansen en knelpunten in de context van een gebied (ontworpen en getest in de praktijk). Op basis hiervan worden voor en met gebiedspartners een aantal doelen geformuleerd. Met  de praktijkpartners in de casussen stellen we een we een meerjarig actieplan dat werkt aan het benutten van kansen en het zo goed mogelijk omgaan met de knelpunten. Doordat de casussen over Nederland verspreid zijn ontstaat een breed palet aan ervaringen waar we van leren. We vertalen de ervaringen naar praktijkgerichte, toepasbare kennis en producten voor praktijk en onderwijs. Van Hall Larenstein is betrokken bij regionale casussen in Noord Nederland en de Achterhoek. In Noord Nederland werken we samen met drie agrarische bedrijven: het regeneratieve landbouwbedrijf Botmas, akkerbouwbedrijf van der Bos binnen de vereniging Ecolana en melkveehouderij Veenstra in de Noordelijke Friese Wouden. In Gelderland richten we ons op de IJsseluiterwaarden binnen het Klimaatpark IJsselpoort (Natura 2000 gebied) met daarbinnen twee melkvee bedrijven (Boerderij Elzenbroek, Zuivelboerderij IJsseloord) en een gemengd bedrijf (Firma de Koningspleij). Op gebiedsniveau kijken we naar de Gemeente Bronckhorst en de innovatie-boerderij ‘de Marke’ van Wageningen-UR.

Wat levert het project op?

  • Concrete, praktische handvatten voor organisaties in een gebied.
  • Vertaling succes- en faal factoren naar concrete kansen en knelpunten voor een gebied.
  • Een meerjarig actieplan (‘ transitiepaden’) voor de bedrijven en gebieden.
  • Vertaling van kennis en ervaringen naar de praktijk en het onderwijs.

Lector: Rik Eweg, [email protected]
Uitvoering: Rik Eweg, Astrid Manhoudt (Lector Weidevogels), Wiepk Voskamp (Lector Duurzame Veehouderij), Derk Jan Stobbelaar, Ben Rankenberg, Stef Groot Nibbelink, Sigrid Dassen, Daniel Magwegwe, Jeroen Sagel, Ali-Jetske Hoogland
Looptijd project: 2021-2024
Kernteam project: Aeres (projectcoördinator), HAS, InHolland, Van Hall Larenstein
Projectpartners: Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland, diverse agrarische ondernemers in casussen, Flevolands agrarisch collectief, Clusius college, Villa Schokland, Provincie Noord-Brabant, de Marke, Wageningen-UR
Financiers: NWO-SIA