Optimalisatie kruidenrijk grasland

Optimalisatie kruidenrijk grasland is een onderzoeksproject van het Lectoraat Biodiversiteit in het landelijk gebied.

Wat is er aan de hand? 

Kruidenrijk grasland is een belangrijke maatregel in het weidevogelbeheer. Kruidenrijk grasland met een open vegetatiestructuur en een groter variatie aan planten en insecten is een belangrijk opgroeibiotoop voor weidevogelkuikens. De kwaliteit van het kruidenrijk grasland is bepalend voor zowel de meerwaarde van de weidevogel als de boer. In de praktijk blijkt er grote variatie te zijn in de kwaliteit van kruidenrijk grasland en valt de mate van kruidenrijkdom nog wel eens tegen.

Wat doet het project daaraan?

Doel van het project is inzicht krijgen in de factoren die de  variatie in kruidenrijk grasland verklaren. Dit wordt verkregen door metingen te doen aan de bodemkwaliteit (chemisch, biologisch, fysisch), vegetatiestructuur, gewasopbrengst- en kwaliteit en insecten. Er worden demovelden aangelegd om te experimenteren met de kwaliteit door middel van het aanpassen van het beheer.

Wat levert het project op?

Het project levert nieuwe inzichten op rondom de variatie in verschijningsvormen van kruidenrijk grasland in de praktijk. Met deze handvatten kan in de praktijk gestuurd worden op het verhogen van de kwaliteit van kruidenrijk grasland voor boer en weidevogel.

Lectoraat Biodiversiteit in het Landelijk gebiedLector Martijn van der Heide
Looptijd project: 2026
Projectpartners: Louis Bolk Instituut, Agrarische collectieven

Nieuwsbrief april 2023 Download
Nieuwsbrief november 2023 Download