Emissieloze wasplaats door biologische waterzuivering en desinfectie

Emissieloze wasplaats door biologische waterzuivering en desinfectie is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Wat is er aan de hand?

De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) schrijft voor dat er per 2027 een goede chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit is bereikt in de Europese lidstaten, dus ook in Nederland. Erfafspoelwater van boerderijen en bijvoorbeeld loonbedrijven kan een bron van verontreiniging van oppervlaktewater vormen. Daarom werken verschillende partijen in het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan maatregelen om erfafspoeling terug te dringen.

Wat doet het project daaraan?

Een consortium van vijf Friese partijen demonstreert op initiatief van Loonbedrijf Van Gunst in Hallum een emissieloze wasplaats voor het schoonmaken en ontsmetten van vrachtwagens en machines en ander materieel, met name voor de akkerbouw. Het verontreinigde spoelwater wordt gezuiverd via biofiltratie en desinfectie. In het Water Applicatie Centrum (WAC) worden verschillende configuraties op kleine schaal onderzocht, vooral m.b.t. de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en pathogenen. Het concept wordt daarna op grotere schaal gedemonstreerd op locatie in Hallum. De combinatie van biofiltratie en desinfectie maakt het mogelijk om het water her te gebruiken, waardoor er geen lozing op oppervlaktewater meer plaatsvindt.

Wat levert het project op?

Het resultaat is een emissieloze wasplaats voor het reinigen van landbouwmachines, vervoer- en opslagmiddelen voor landbouwproducten. Daarbij is het streven om een 100% circulaire wasplaats te ontwikkelen, waarbij het gebruikte spoelwater dusdanig gereinigd wordt dat het vrij is van ziektedragers en deeltjes die de technische installatie kunnen beschadigen. De verwachting is dat centrale schoonmaakinrichtingen met nul-lozing aantrekkelijker zijn dan individuele. Zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit milieuoogpunt.

Lector: Peter van der Maas, in samenwerking met CEW onderzoekers.
Looptijd project: 2020 - 2022
Projectpartners: Naast Loonbedrijf van Gunst bestaat het consortium uit Maatschap Jensma en De Vries, HZPC, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Centre of Expertise Water Technology (CEW).

Het project wordt gefinancierd door de partners zelf, Wetterskip Fryslân, een POP3-subsidie en een bijdrage vanuit het TKI Watertechnologie.