Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Wat is er aan de hand?

Bedrijventerreinen zijn vanwege hun verharde inrichting extra gevoelig voor klimaatverandering. Effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag hier zijn groter dan elders in de stad. Dit impliceert risico’s voor de aanwezige bedrijven. Bovendien dragen bedrijventerreinen sterk bij aan de klimaatgevoeligheid van andere delen van de stad. Lokale overheden willen graag integrale maatregelen doorvoeren om bedrijventerreinen naast klimaatadaptatief, tevens natuurinclusief, CO2 neutraal en aantrekkelijk te maken. Ondernemers zijn sleutelactoren bij het nemen van maatregelen, maar reguliere adaptatiestrategieën van overheden lijken niet direct aan te sluiten bij hun manier van werken. Om tot een meer duurzame en toekomstbestendige bedrijventerrein-inrichting te komen, hebben gemeenten en waterschappen behoefte aan een nieuwe aanpak waarmee effectieve samenwerking met ondernemers op die terreinen kan worden bereikt.

Wat doet het project daaraan?

Op verschillende bedrijventerreinen in Friesland, Groningen en Drenthe is via participatief onderzoek de situatie in kaart gebracht m.b.t. (ervaren) klimaatrisico’s, biodiversiteit en economische vitaliteit. Op basis daarvan hebben we knelpunten en kansen voor maatregelen en samenwerking geduid. Integrale oplossingen zijn uitgewerkt in co-creatie, en via verschillende methoden hebben we de voorwaarden voor effectieve samenwerking tussen overheden en ondernemers onderzocht. De uitkomsten vormen de basis voor een werkwijze voor overheden (gemeenten en waterschappen) om met ondernemers(verenigingen) te komen tot klimaatadaptieve maatregelen. 

Onderzoeksresultaten

Eindrapport onderzoek Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen Download(pdf - 7,9MB)
Studentenrapport: Dakkoeling met regenwater Downloaden( - 12,9MB)
Studentenrapport: Biodiversiteit op bedrijventerreinen Downloaden( - 13,9MB)

Lector/onderzoeker: Peter van der Maas, lector Duurzame Watersystemen
Projectleider: Ineke Baan
Looptijd project: 2021 - 2023
Projectpartners:

Hanzehogeschool - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties Water, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Assen, Gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Friese Milieu Federatie, Donker Groep, Snoek Puur Groen, Witteveen Advies 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

logo regieorgaan SIA