Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Wat is er aan de hand?

Bedrijventerreinen zijn vanwege hun verharde inrichting extra gevoelig voor klimaatverandering. Effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag hier zijn groter dan elders in de stad. Dit impliceert risico’s voor de aanwezige bedrijven. Bovendien dragen bedrijventerreinen sterk bij aan de klimaatgevoeligheid van andere delen van de stad. Lokale overheden willen graag integrale maatregelen doorvoeren om bedrijventerreinen naast klimaatadaptatief, tevens natuurinclusief, CO2 neutraal en aantrekkelijk te maken. Ondernemers zijn sleutelactoren bij het nemen van maatregelen, maar reguliere adaptatiestrategieën van overheden lijken niet direct aan te sluiten bij hun manier van werken. Om tot een meer duurzame en toekomstbestendige bedrijventerrein-inrichting te komen, hebben gemeenten en waterschappen behoefte aan een nieuwe aanpak waarmee effectieve samenwerking met ondernemers op die terreinen kan worden bereikt.

Wat doet het project daaraan?

Op verschillende bedrijventerreinen in Friesland, Groningen en Drenthe wordt via participatief onderzoek de situatie in kaart gebracht m.b.t. (ervaren) klimaatrisico’s, biodiversiteit en economische vitaliteit. Op basis daarvan duiden we knelpunten en kansen voor maatregelen en samenwerking. Integrale oplossingen worden uitgewerkt in co-creatie, en via verschillende methoden onderzoeken we de voorwaarden voor effectieve samenwerking tussen overheden en ondernemers. De uitkomsten vormen de basis voor een werkwijze voor kosteneffectieve implementatie van integrale maatregelen. In een praktijkhandboek worden de lessons-learned vastgelegd. 

Wat levert het project op?

In het project wordt kennis ontwikkeld waarmee de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen op bestaande bedrijventerreinen bevorderd kan worden. En waarbij de maatregelen integraal zijn verbonden met duurzaam watergebruik, behoud van biodiversiteit, CO2-neutraliteit en versterking van de economische vitaliteit op deze terreinen. In het project ontwikkelen we een praktisch toepasbare werkwijze voor het in de praktijk brengen van kosteneffectieve maatregelen. De werkwijze bevat richtlijnen voor ontwerp en samenwerking, waarmee overheden en bedrijven in staat zijn om tot passende keuzes te komen voor toekomstbestendige, integraal duurzame inrichting van bestaande bedrijventerreinen, die verder gaat dan alleen klimaatadaptatie.

Lector/onderzoeker: Peter van der Maas, lector Duurzame Watersystemen
Projectleider: Ineke Baan
Looptijd project: 2021 - 2023
Projectpartners:

Hanzehogeschool - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties Water, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Assen, Gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Friese Milieu Federatie, Donker Groep, Snoek Puur Groen, Witteveen Advies 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

logo regieorgaan SIA