Vis ecologisch onderzoek rondom Lauwersmeer

Vis ecologisch onderzoek rondom Lauwersmeer is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine management and conservation.

Wat is er aan de hand?
In de Waddenzee komen steeds minder trekvissen voor. Een aantal van deze trekvissen, zoals de zeeforel, wordt geboren en groeit op in de beken, zoals bijvoorbeeld het Peizerdiep, welke afwateren richting het Lauwersmeer. Door de aanleg van dammen, sluizen en gemalen hebben deze trekvissen veel moeite om de beken te bereiken. Om de Waddenzee ecologisch en economisch robuuster te maken is het van belang dat de vispopulaties daar weer toenemen. Ervaring uit Denemarken laat zien dat het uitzetten van zeeforel, het verwijderen van barrières in de trekroute én het promoten van het gebied bij sportvissers op termijn terugverdiend kunnen worden.

Wat doet het project daaraan?
De projecten Sud Ie en Vissen voor Verbinding zijn ecologisch-economische projecten om de waterkwaliteit en de visecologie te verbeteren, alsmede de sportviseconomie te stimuleren in de beken en het Lauwersmeer en omgeving.  Hogeschool Van Hall Larenstein voert, samen met partners als Sportvisserij Nederland, het visecologisch onderzoek uit. Hierbij wordt onderzocht hoe trekvissen beter kunnen migreren naar de beken in Drenthe, de Waddenzee en de polder achter het gemaal Ezumazijl. Dit doen we onder andere met moderne zendertechnieken waarmee we individuele vissen kunnen volgen in hun migratie. Om de sportvisserijeconomie te verbeteren worden er vissteigers aangelegd, arrangementen gepromoot en educatie gegeven over migrerende vissen op lagere scholen.

Wat levert het project op?
Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologie rondom het Lauwersmeergebied. Stekelbaarzen en bijvoorbeeld zeeforellen kunnen migreren van de polders en beken naar het Wad. Het habitat in de beken en de polders wordt verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van paaiplaatsen en er worden vispassages aangelegd. De sportvissers kunnen genieten van het vissen op zeeforel in Noord-Nederland en hoeven daarvoor niet meer naar Denemarken te rijden. Tot slot weten kinderen in de regio meer over het belang van migrerende vissen.

Onderzoeker: Jeroen Huisman, Vis ecologie
Looptijd: 2019 - 2023
Projectpartners: Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen-Drenthe en Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, de Waddenvereniging, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Prolander

De gesubsidieerde activiteit is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Waddenfonds.

SDG 14: Leven in het water - Sustainable Boost