Circulair water in de wijk

Circulair water in de wijk is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Helmond

Wat is er aan de hand?

Nederland staat voor een grote woningbouw opgave. Bij het bouwen van nieuwe wijken moet o.a. een keuze gemaakt worden m.b.t. stedelijk watermanagement. Ten opzichte van grootschalige centrale watersystemen, kan het lokaal inzamelen en zuiveren van afvalwater voordelen hebben, vooral met betrekking tot het terugwinnen en lokaal beschikbaar houden van energie, water en andere grondstoffen. Decentrale watersystemen op wijkniveau bieden daarom kansen in het kader van zowel klimaatadaptatie als de transitie naar een circulaire economie. Echter, de conventionele aanpak, d.w.z. centrale watervoorziening en inzameling van afvalwater, is bij de bouw van een nieuwe woonwijk vaak de goedkoopste oplossing vanwege de aanwezigheid van (bestaande) voorzieningen: waterleidingen, riolering en centrale afvalwaterzuivering. Hierbij wordt echter alleen naar de directe kosten gekeken. Klimaatverandering en grondstoffenschaarste maken een meer integrale afweging steeds urgenter.

Wat doet het project daaraan?

Dit project beoogt gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden een rationele basis te bieden bij het maken van integrale keuzes m.b.t. watersystemen bij nieuwbouwprojecten.  Met behulp van een integraal vergelijkingskader evalueren Hogeschool van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen, samen met overheden, technologie-leveranciers en kennispartijen, de prestaties van gerealiseerde projecten voor decentrale afvalwaterinzameling en hergebruik van (regen)water. Met het vergelijkingskader kunnen prestatie-indicatoren van verschillende decentrale systemen integraal kunnen worden beoordeeld ten opzichte van centrale referenties: technisch, financieel, draagvlak en acceptatie, en m.b.t. circulariteit van stofstromen.

Wat levert het project op?

Het vergelijkingskader vormt de basis voor verdere ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor een toekomstbestendige inrichting van de stedelijke waterketen. Dit moet aansluiten op lokale omstandigheden en ambities, in Nederland en elders in Europa. Daarmee biedt het project een belangrijke basis voor rationele onderbouwing bij een integrale afwegingen door gemeenten en waterschappen m.b.t. toekomstbestendig stedelijk waterbeheer.

Onderzoekers: Jesse Wagenaar, Peter van der Maas
Looptijd project: 2022 - 2023
rojectpartners: Gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Desah, Mijn Waterfabriek, WLN, Bioclear Earth, Centre of Expertise Watertechnologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Het project wordt financieel ondersteund door de KIEM regeling van regieorgaan SIA.