Duurzaam bosbeheer

Vitaal en veelzijdig bos

Wat is er aan de hand?

Het Nederlandse bos heeft een grote hoeveelheid aan maatschappelijke functies. Het heeft echter in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. In 2030 moet er ook nog eens 30.000 hectare aan bos in Nederland bij volgens Europese richtlijnen. Doel hiervan is om Nederland meer klimaat robuust te maken, bij te dragen aan CO2 doelstellingen en de biodiversiteit te versterken. Door de komst van het Coronavirus zagen we ook dat Nederlanders massaal de bossen opzocht. Door de toenemende vraag vanuit de maatschappij wordt de druk op het bos in Nederland alleen maar groter.

“Het is niet te druk, er is gewoon te weinig bos”.

Wat doet het project daaraan?

Het project Duurzaam bosbeheer probeert antwoord te krijgen op de vraag ‘Waar gaan we het nieuwe bos neerzetten en hoe gaan we het beheren in deze snel veranderende tijden?’. Het project bestaat uit twee deelprojecten, Vitaal bos en Veelzijdig bos. Met het project Veelzijdig bos worden bosbeheerders ondersteund in hun keuzes voor beheermaatregelen om de gewenste doelen en functies van bos te realiseren. Er wordt gefocust op het participatieve proces vanuit de samenleving en nieuwe functies als CO2 vastlegging. Hierbij wordt onderzocht welke beheermethodes ingezet kunnen worden om te komen tot optimale functievervulling in zowel bestaande als nieuw aan te leggen bossen in stedelijk en landelijke gebied.  

Met het project Vitaal bos krijgen beheerders toepasbare handvatten waarmee ze kunnen sturen op vitaliteit in de specifieke omstandigheden in hun beheereenheid. Bestaande initiatieven zoals de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer wordt getoetst aan bruikbaarheid en op volledigheid.

Wat levert het project op?

Het project levert zogenaamde handelingsperspectieven aan de bosbeheerders van nu en de toekomst middels het ontwikkelen van beheerrichtlijnen en toepasbare handvaten. Door het toetsen en evalueren van bestaande initiatieven krijgen beheerders een verbeterd instrument om de vitaliteit en functievervulling van bossen te verhogen en te monitoren. Door studenten hierin mee te nemen leiden we gezamenlijk de bosbeheerders van de toekomst op.

Naam projectleider: Nick Pruijn
Looptijd project: 2021 - 2025
Projectpartners: Aeres Hogeschool, Inholland, HAS den Bosch, Staatsbosbeheer, Stichting Probos, Borgman Beheer Advies, verschillende Bosgroepen, Buiting Advies, Staro Natuur en Buitengebied, verschillende gemeenten en provincies, belangenorganisaties.

Dit lectoraat is onderdeel van het Centre of Expertise Groen 

Trefwoorden: