Better Wetter

Toekomstbestendig waterbeheer voor veenweiden

Better Wetter is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Wat is er aan de hand?

Het huidige waterbeheer in landbouwgebieden is algemeen gericht op het laag houden van waterpeilen. Vooral in veenweidegebieden is deze situatie niet toekomstbestendig vanwege de impact op veenoxidatie, bodemdaling, CO2-uitstoot, uitspoeling van nutriënten. Veel ecologische waarden komen daardoor onder druk te staan. Bovendien neemt het waterbergend vermogen steeds verder af, terwijl klimaatverandering juist meer bergend vermogen vereist.

Wat doet het project daaraan?

In het samenwerkingsverband Better Wetter worden nieuwe vormen van waterbeheer onderzocht, gebaseerd op vernatting en fluctuerende waterstanden. Vernatting is in staat om veenoxidatie en bodemdaling te stoppen. Bovendien biedt vernatting de potentie om water in het gebied te bergen en vast te houden, om de waterkwaliteit te verbeteren en de potentie om ecologische en landschapswaarden te herstellen. In het project worden haalbare concepten voor duurzame landbouw en grondgebruik ontwikkeld - technisch en sociaal economisch.

Wat levert het project op?

De eerste fase van het project (RAAK Publiek) leverde voor de waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere betrokken professionals een analyse van het watersysteem, een klimaatstresstest, een gidsmodel voor het vasthouden en schoonhouden van water, een 3D-animatie over innovatieve en kansrijke oplossingsrichtingen, een participatieve handreiking met ontwerprichtlijnen, beschreven ervaringen en enkele toekomstscenario’s voor het gebied op.

In de tweede fase wordt gewerkt aan opschaling van natte teelten (paludicultuur) en het ontwikkelen van verdienmodellen daarbij.

Lector: Peter van der Maas, Duurzame watersystemen
Looptijd: Fase 1: 2015 – 2018 / Fase 2: 2019 - 2021
Projectpartners: Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, gemeente Dantumadiel, Noardlike Fryske Wâlden, Altenburg & Wymenga, Nordwin College, Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, Kenniswerkplaats Noordoost Friesland

sdg 6 en sdg 12