Kennisclips: Grutto’s in de boerenpraktijk

Kennisclips: Grutto’s in de boerenpraktijk - is een onderzoeksproject van het lectoraat Weidevogels.

Wat is er aan de hand?

De grutto is een iconische weidevogel van de Nederlandse polders. De laatste decennia is deze ‘Vogel des Vaderlands’ met meer dan 60% afgenomen. Dit is een zorgelijke situatie temeer Nederland een ‘eer heeft hoog te houden’. Ruim driekwart van de wereldpopulatie grutto’s broedt in Nederland.

De grutto staat voor een weidelandschap met relatief hoge biodiversiteit. Het is een kernsoort van natte, bloemrijke (extensief beheerde) graslanden waar naast andere weidevogels ook veel insecten- en plantensoorten voorkomen. Met het behoud van de grutto in Nederland beschermt men ook een agrarisch landschap met relatief hoge natuurwaarde. Er is een grote behoefte aan toepasbare kennis over weidevogels en de grutto als kensoort om de huidige samenleving bewust te laten worden van het belang van een natuurrijk en duurzaam Nederlands agrarisch landschap.

Wat doet het project daaraan?

Dit project draagt bij aan het overdragen van kennis over de grutto als iconische weidevogelsoort en de inpasbaarheid van het weidevogelbeheer in nieuwe verdienmodellen zoals Natuurinclusieve landbouw, middels het visualiseren van de problematiek van de grutto als iconische weidevogelsoort van een agrarisch landschap met hoge biodiversiteit.

Wat levert het project op?

Met dit project zijn acht kennisclips gemaakt. De clips kunnen gebruikt worden voor lessen in het mbo en hbo (met lesbrieven) en daarnaast bij bijeenkomsten van agrariërs en agrarisch collectieven, congressen en andere vormen van educatie (o.a. online pakketten).

De ontwikkelde kennisclips zijn via Groen Kennisnet en het platform van BoerenNatuur ontsloten. Op Groen Kennisnet worden de kennisclips en lesbrieven gekoppeld aan het nieuw opgezette platform voor Natuurinclusieve landbouw en de tegel Boerenlandvogels onder dit portaal.

Bekijk hier de lespakketten inclusief de verschillende kennisclips

Lector/onderzoeker: Astrid Manhoudt
Looptijd project: 2022
Projectpartners: Ruben Smit Productions, BoerenNatuur

Financier: Ministerie van LNV