Integrale aanpak ammoniak methaan via beweiding en rantsoen

Integrale aanpak ammoniak methaan via beweiding en rantsoen is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate smart dairy value chains.

Wat is er aan de hand?

Vanuit verschillende doelstellingen (klimaat, natuur en volksgezondheid) dienen emissies uit de melkveehouderij te worden gereduceerd. De ammoniakuitstoot moet omlaag worden gebracht in het kader van natuurdoelstellingen (Natura 2000) en volksgezondheid (Schone Lucht Akkoord), terwijl tegelijkertijd ook de methaanuitstoot in het kader van het klimaatakkoord omlaag moet. Veehouders hebben echter behoefte aan duidelijk handelingsperspectief.

Kringloop melkveebedrijf, waarbij de focus van dit projectvoorstel is weergegeven. Doel: verlagen van ammoniak- en methaanemissie

Wat doet het project daaraan?

Om concrete stappen te zetten zijn 5 interactieve werkpakketten ontworpen zoals hieronder uitgebeeld. Er wordt vooral ingezet op de interpretatie en toepasbaarheid van recent afgerond onderzoek en in beperkte mate van nog lopend onderzoek van andere onderzoeksinstellingen (met name WUR). Er wordt gekeken naar de technische haalbaarheid maar ook naar het effect van bepaalde handelingen op het gedrag van de melkveehouder.

Wat levert het project op?

Een samenhangende aanpak moet ertoe leiden dat zowel de methaanemissies als de ammoniakemissies verlaagd worden. Hierbij moet het voor de melkveehouder duidelijk zijn welke effecten van bepaalde voer- en beweidingsmanagementmaatregelen verwacht kunnen worden m.b.t. de methaan- en ammoniakemissies, dierenwelzijn en -gezondheid, technische resultaten, bedrijfseconomische aspecten, duurzaamheid en hoe ongewenste afwentelingen kunnen worden vermeden gegeven zijn bedrijfsspecifieke (lokale) context. Het is ook belangrijk dat de kennis en vaardigheden hiervoor worden overgebracht naar zowel de dagelijkse praktijk als – via het onderwijs – naar de melkveehouders en adviseurs van de toekomst.

Naam lector/onderzoeker: Robert Baars
Docent-onderzoekers: Ronald Zom, Martien de Haas, Marco Verschuur
Looptijd project: 2022-2026
Projectpartners: Aeres Hogeschool (penvoerder), HAS Hogeschool, Aeres mbo, Yuverta, Duurzame zuivelketen, ZLTO, Arvalis/LLTB, Barenbrug, Agrifirm NWE, Mineral Valley, Qlip, PPP-Agro Advies en 6 agrarische ondernemingen.