Effectieve bestrijding van Knolcyperus

Effectieve bestrijding van Knolcyperus is een gezamenlijk onderzoeksproject van het lectoraat Dairy en Duurzaam bodembeheer.

Een praktijktest voor elektro-fysische bestrijding van onkruiden

Wat is er aan de hand?

Bij onkruidbestrijding, waaronder de bestrijding van de knolcyperus, wordt tot op heden vaak gebruik gemaakt van chemische middelen. Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Als een besmetting wordt geconstateerd moet de gebruiker van het perceel maatregelen nemen om de Knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan. Aangezien chemische bestrijding steeds meer aan banden wordt gelegd, wordt er gezocht naar alternatieven, zoals de inzet elektro-fysische technologie. De vraag is of deze methode bruikbaar is.

Wat doet het project daaraan?

Binnen het project wordt op verschillende manieren naar de bruikbaarheid van deze technologie gekeken. Allereerst wordt via veldproeven onderzocht hoe effectief de toepassing (o.a. hoe vaak een behandeling nodig is) van de elektro-fysische technologie in de praktijk is in de bestrijding van de Knolcyperus. Aangezien de toepassing nieuw is, wordt ook onderzocht wat het effect van de methode op de bodemconditie, -kwaliteit en -leven is. Bij een aantal ondernemers die percelen hebben met Knolcyperus worden veldproeven uitgevoerd om het effect van de nieuwe toepassing te meten op de Knolcyperus zelf én op de bodemconditie en bodemkwaliteit. In de kas wordt de nieuwe toepassing op Knolcyperus toegepast om te kijken naar een mogelijk effect op bodemleven. Naast de effectiviteit en de effecten wordt ook onderzocht hoe de technologie geïmplementeerd kan worden in de praktische dienstverlening van loonbedrijven.

Wat levert het project op?

Het project levert naast een onderzoeksrapport met de bevindingen van de proeven ook een adviesbrochure voor de praktijk op. Ondernemers die meedoen aan dit onderzoek krijgen meteen een beeld in welke mate deze nieuwe methode werkt en wat de invloed hiervan is op de bodemconditie en bodemkwaliteit van hun perceel. Deelnemende brancheorganisaties dragen mede zorg dat de kennis ook doorvloeit naar alle relevante partijen in de praktijk. Door de participatie van docent-onderzoekers wordt de opgedane kennis ook ingebracht in het onderwijs en studenten nemen actief deel aan het project.

Naam lector/onderzoeker: Wiepk Voskamp, Duurzame Melkveehouderij / Emiel Elferink, Duurzaam Bodembeheer
Looptijd project: 2020 - 2022
Projectpartners: Loonbedrijf Thijssen, PVL (Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw VZW), Cumela, Van Dijck Groenteproducties, Timmermans Agriservice BV, NVWA, Loon-en Aannemersbedrijf De Samenwerking BV, ICTCI, Heijmans Dienstverlening, Nieuwenhuis Lelieteelt BV, BO Akkerbouw, Delphy, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Presentaties symposium Knolcyperus Download(pdf - 11,5MB)