Carbon Connects

Carbon Connects is een onderzoeksproject van het lectoraat Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer.

Carbon Connects is een project binnen het Interreg North-West Europe programma. Het project heeft als primaire focus om veengebieden te herstellen. Het project zou in eerste instantie vier jaar duren, startend in 2018, maar is verlengd tot december 2023 met een additioneel werkpakket.

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd is er meer dan 550 gigaton koolstof opgeslagen in veengronden. Dat komt overeen met 75% van alle koolstof in de atmosfeer en is twee keer zoveel als de in bossen opgeslagen koolstof. Door aantasting van veengronden wordt koolstof uitgestoten, maar tegelijkertijd kan de restauratie van veen ook bijdragen aan het vermijden van emissies.

Wat doet het project eraan?

Om restauratieprojecten en duurzame landbouw economisch mogelijk te maken, is externe financiering nodig. Het doel van Carbon Connects was dan ook om emissie van broeikasgassen door drainage van veen te verminderen en tegelijkertijd nieuwe, realistische bedrijfsmodellen voor het gebruik van veengronden voor te stellen. Met partners uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn binnen het project tien proeflocaties opgezet in Noord-West Europa om ideeën te testen en effecten te meten.

Wat levert het project op?

Na vier jaar is het project verlengd met een kapitalisatiefase, met een focus op het leveren van nieuwe financiële ideeën om de restauratie van veengrond te faciliteren. Veel private bedrijven zouden kunnen investeren in restauratie van veengronden om hun doelstellingen met betrekking tot koolstofemissie te behalen. Vaak ontbreekt het netwerk, het financieel mechanisme en een voldoende solide raamwerk om carbon credits te certificeren. Tijdens het project is een Market Accelerator Board opgezet om de dialoog over dit onderwerp te starten. Met deze aanpak heeft het Carbon Connects project een directe verbinding gelegd tussen investeerders, tussenpersonen en adviseurs, en beheerders/eigenaren van veengronden.

Bekijk deze site voor meer informatie.

Looptijd: 2018 - 2023
Project partners: The Rivers Trust, VLM, ILVO, European Landowners Organization, AC3A (Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area), Phillipps Universität Marburg, Durham County Council, Technological University of the Shannon, Radboud Universiteit, Wear Rivers Trust, Waterschap Aa en Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein