Centre of Expertise Groen

Praktijkgericht onderzoek in het groene domein

De groene sector staat de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen, mede als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen. Zoals het voorzien in de alsmaar toenemende vraag naar gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel, behoud van biodiversiteit en kwaliteit van het landschap.

Een verandering in het systeem is nodig om de maatschappelijk opgaven aan te pakken. In het groene domein vraagt dit om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Het voedselproductiesysteem en de wijze waarop wij met onze natuur en leefomgeving omgaan, is door complexiteit en pad-afhankelijkheid lastig te veranderen. Doorwerking van nieuwe gecombineerde kennis in de praktijk en up to date opleiden zijn in deze transitie van essentieel belang en bieden veel kansen.

De vier groene hogescholen Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), HAS Hogeschool en Inholland (HAO’s) continueren binnen het Centre of Expertise Groen hun samenwerking op het gebied van praktijkgericht onderzoek, om met focus en massa de komende jaren een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken.

Centres of Expertise (CoE) zijn duurzame actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities.

Verandering en gezamenlijk leren

Het CoE Groen wil door praktijkgericht onderzoek een significante bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedsel, klimaat, natuur- en leefomgeving. Dit wordt gerealiseerd door kennisontwikkeling en –opbouw binnen de groene sector in Nederland, het verspreiden van deze kennis en het implementeren hiervan in het groene onderwijs en de groene beroepspraktijk: regionaal, nationaal én internationaal.

De verduurzaming vergt een omslag in denken, durven en doen via een consistente, integrale en op innovatie gerichte benadering van de uiteenlopende aspecten van productie en beheer. Om deze omslag te versnellen is een impuls nodig. Met praktijkgericht onderzoek kan bestaande en nieuw gecombineerde kennis toegankelijk, toepasbaar en ‘koppelbaar’ worden gemaakt. Gebruikers kunnen worden geholpen in hun keuzeproces en er kan door gezamenlijk leren en stapsgewijs veranderen draagvlak voor verandering en innovatie ontstaan. De samenwerking krijgt gestalte in living labs, fieldlabs en proeftuinen.

Koeien in de wei