Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Boeren, Burgers en Buitenbeesten als sensoren voor weidevogelbeheer: naar integratie van bronnen voor datagestuurd terreinbeheer - is een onderzoeksproject van het lectoraat Weidevogels.

Wat is er aan de hand?

Het aantal weidevogels in Nederland blijft dalen, ondanks de jarenlange inspanning om deze te beschermen. Door de huidige kleine weidevogelpopulatie ligt de nadruk op predatiedruk, wat afhankelijk is van:

  • Aantal predatoren en potentiële prooien in het broedseizoen
  • Terreinbeheer en ruimtegebruik van alle soorten door het jaar heen

Om het effect van predatiedruk op weidevogels te verminderen ligt de focus momenteel vooral op de bestrijding van predatoren. Echter is er meer aandacht nodig voor het effect van landschapsbeheer. Dit kan door integraal jaarrond beheermonitoring i.c.m. continue data over het voorkomen en het gedrag van dieren in het veld, de kwaliteit van bet biotoop en het beheer.

Wat doet het project daaraan?

Er is momenteel nog geen integraal en betrouwbaar beoordelingssystematiek voor het duurzaam beheer van weidevogelgebieden. De monitoringsdata die al verzameld wordt is versnipperd over verschillende databases. Voor beheerders is het onduidelijk hoe deze databronnen ingezet kunnen worden voor beheermonitoring en de beheervragen zijn soms nog niet scherp genoeg geformuleerd. Binnen dit project wordt in samenwerking met (nationale en internationale) beheerders en experts gewerkt aan het ontwikkelen van een prototype informatiesysteem die de beschikbare datastromen uit meerdere bronnen integreert en voor beheerders toepasbaar maakt. 

Wat levert het project op?

Dit project levert een prototype informatiesysteem op dat beschikbare datastromen uit meerdere bronnen integreert en voor beheerders toepasbaar maakt voor het onderbouwen van keuzes in biotoop- en populatiebeheer bij soortbescherming in weidevogelgebieden in samenwerking met eindgebruikers, beheerders, dataverzamelaars en systeemontwikkelaars.

Lector/onderzoeker: Jelmer van Belle
Looptijd project: 2026
Projectpartners:

  • Beheerders: Agrarisch Collectief Krimpenerwaard en Vereniging Noardlike Fryske Walden
  • Experts: SOVON, DIKW, Observation International, SAXION Hogeschool, Sensing Clues, WUR, Zoogdiervereniging, Orphiction, Vogelbescherming Nederland
  • Internationale beheerders: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Vlaamse Landmaatschappij

Financier: regieorgaan SIA