Graafgedrag en ruimtegebruik van dijkgravers in beeld

Graafgedrag en ruimtegebruik van dijkgravers in beeld is een onderzoeksproject van het lectoraat Smart animal welfare management.

Wat is er aan de hand?

Beverratten, muskusratten en bevers brengen door hun graafactiviteiten schade toe aan oevers van waterkeringen. Oevers worden hierdoor instabiel, wat leidt tot aanzienlijke risico’s voor waterveiligheid en economische schade. Zeespiegelstijging en bodemdaling verheffen het graven in oevers en essentiële waterkeringen tot een groot risico. Aangezien er geen natuurlijke vijanden zijn, worden de bever- en muskusrat in Nederland intensief bestreden. De inheemse bever is in Nederland beschermd en is, na in ons land te zijn uitgestorven, in 1988 met succes opnieuw in de natuur geïntroduceerd. Sindsdien is de beverpopulatie aanzienlijk gegroeid. Onduidelijk is hoeveel graafschade de bevers veroorzaken.

Wat doet het project daaraan?

Het project brengt het graafgedrag en het terreingebruik van beverratten, muskusratten en bevers in Nederland in kaart door hen te voorzien van innovatieve LoRa-zenders met sensoren. Hierdoor kan het bestrijdingsbeleid en de beheersmaatregelen beter worden onderbouwd en kan het leiden tot nieuwe beheersmaatregelen van bevers.

Wat levert het project op?

Schade van dijkgravers aan oevers en waterkeringen op een kosteneffectieve wijze beheersbaar houden, rekening houdend met dierenwelzijn, overige natuurwaarden en de minimalisatie van bijvangsten.

Lector: Hans Hopster, Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn
Looptijd: 2017 - 2020
Projectpartners: Altenburg en Wymenga, Universiteit van Amsterdam, International Wildlife Services, SODAQ, Sense for Innovation, Saxion Hogeschool, Technische Universiteit Twente, Hogeschool Van Hall Larenstein

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

SDG 9, industrie, innovatie en infrastructuur

Trefwoorden: