Aanpak bodemverdichting in Noord-Nederland

Aanpak bodemverdichting in Noord-Nederland met agrariërs en loonwerkers is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

Wat is er aan de hand?

Bodemverdichting van de ondergrond is een probleem in de landbouw. Ongeveer 45% van het oppervlakte is in Nederland in grotere of kleinere mate verdicht. Een verkennend onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) uit 2017 in Groningen, Friesland en Drenthe laat zelfs meer verontrustende cijfers zien.

Wat doet het project daaraan?

Het project richt zich op het bereiken van de agrarische ondernemer via de loonwerker, zodat zij gezamenlijk de problematiek omtrent de verdichting van de bodem kunnen aanpakken. Hierbij is beoogd een proces op gang te brengen dat leidt tot meer bewustwording over deze problematiek en meer interactie te realiseren tussen loonwerker en de agrariër.

Wat levert het project op?

In het project worden verschillende ‘boerenexperimenten’ opgezet door agrariërs en loonwerkers. Deelnemende ondernemers krijgen zo inzicht en ervaring met praktische uitvoerbaarheid, en ook in de effecten van mogelijke maatregelen tegen bodemverdichting. De boerenexperimenten functioneren als basis voor demonstratiedagen voor belangstellenden in regio. Naast de demodagen zullen er winterbijeenkomst worden georganiseerd welke meer zijn gericht op de kennisverspreiding onder loonwerkers. Tezamen met een deskstudie zijn de boerenexperimenten input voor het opstellen van een checklist die de samenwerking tussen loonwerkers en agrariërs aangaande het opheffen en voorkomen van bodemverdichting moet ondersteunen. De checklist wordt ingezet wanneer de loonwerker met de agrariër om tafel gaat om het bouwplan en/of de werkzaamheden te bespreken.

Lector: Emiel Elferink, Duurzaam Bodembeheer
Looptijd: 2019 - 2020
Projectpartners: LTO-Noord, Cumela, Aequator Groen & Ruimte, HVHL