Bedrijfsmodellen zuivelketens

Inclusieve en klimaatslimme bedrijfsmodellen voor in de Ethiopische en Keniaanse zuivelketens

Inclusieve en klimaatslimme bedrijfsmodellen voor in de Ethiopische en Keniaanse zuivelketens is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate smart dairy value chains.

Wat is er aan de hand?

Ondanks de vele initiatieven in de zuivelsector blijft in oost Afrika de opschaling van duurzame praktijken achter. De uitstoot van broeikasgassen per liter melk is hoog, wat met name komt door de lage productie per koe in traditionele veehouderijsystemen. De hoofdvraag is hoe emissies kunnen worden teruggedrongen en tegelijkertijd het inkomen verhoogd. Dit project sluit aan bij de Keniaanse “Nationally Appropriate Mitigation Actions” (NAMA) doelstellingen. Ondanks de uitdagingen is Kenia een voorbeeldland voor Ethiopië waar melkproductie gemiddeld veel lager en uitstoot van broeikasgassen per liter melk veel hoger is.

Wat doet het project daaraan?

Dit project onderzoekt bedrijfsmodellen van ketenactoren en ondersteunende partijen om kansen te signaleren voor het opschalen van klimaatslimme good practices. Eerst worden broeikasgasemissies van de verschillende bedrijfssystemen berekend, en vervolgens wordt onderzocht waar verbeteringen in het management mogelijk zijn. Zes casestudies zijn geselecteerd die betrekking hebben op de zuivelketen; drie in Kenia en drie in Ethiopië, met verschillende mate van marktgerichtheid. Drie PhD-studenten treden op als hoofdonderzoekers, elk voor twee geselecteerde ketens. Zeventien Master studenten (11 van Hogeschool Van Hall Larenstein) voeren hun afstudeeropdracht uit via dit project.

Wat levert het project op?

Voor elk van de zes ketens worden bedrijfsmodellen beschreven voor actoren (toeleveranciers, melkveebedrijven, zuivelcoöperaties en zuivelverwerkers), evenals voor één invloedrijke ondersteunende partij in de keten. Broeikasgasemissie van primaire productie en in de keten worden berekend. Een aantal modellen gegeven aan welke haalbare aanpassingen de actor kan doorvoeren en welke buiten de macht van de actoren liggen. Er wordt gekeken naar zowel het perspectief van de actoren zelf als de verwachtingen van andere stakeholders. In totaal gaat het om zo’n 25 bedrijfsmodellen, plus emissies, plus vergelijkende situaties over de twee landen.

Lector: Robert Baars, Climate Smart Dairy Value Chains
Looptijd: 2018 - 2021
Projectpartners: Michigan State University (US), United States International University- Africa (Kenya), Jimma University (Ethiopia), AgriProFocus (NL), UNIQUE forestry and land use (Germany), Van Hall Larenstein (NL)