INVEST4EXCELLENCE (HORIZON 2020)

INVEST4EXCELLENCE is een onderzoeksproject van het lectoraat Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

Alle landen in Europa zijn onderling verbonden en er is een steeds intensievere overdracht van kennis nodig. Dat betekent dat de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs niet mogelijk is zonder de ontwikkeling van samenwerking op alle niveaus.

Het hedendaagse Europa wordt gekenmerkt door een sterke kennisgemeenschap, bestaande uit goed samenwerkende universiteiten en hogescholen en hun banden met de regionale gemeenschappen, het bedrijfsleven en de samenleving als zodanig. De toenemende internationalisering van het hoger onderwijs is dan ook essentieel voor de ontwikkeling van de Europese samenleving. Voor een doorlopende, geslaagde verdere internationalisering van het hoger onderwijs moeten alle aspecten en onderdelen worden meegenomen. Daarbij valt te denken aan de mobiliteit van studenten en personeel, de omvorming van curricula en studieprogramma’s, nieuwe leervormen, samenwerking op het gebied van hoogwaardig onderzoek, totstandkoming van modern beleid, ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers enz.

Wat doet het project daaraan?

INVEST4EXCELLENCE creëert de achtergrond voor de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeks- en innovatie-ideeën voor regionale duurzame ontwikkeling, de uitwisseling van beste werkwijzen en het delen van gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur en -middelen. Dat brengt een versterking tot stand van het menselijk potentieel in onderzoek en innovatie van de INVEST Alliance en draagt bij aan de totstandkoming van een op kennis gebaseerde burgersamenleving, die zich bezighoudt met het creëren en benutten van de resultaten uit hoogwaardig onderzoek en innovatie. INVEST4EXCELLENCE zal invloed hebben op de interacties tussen institutionele aanpassing en de omvorming van onderzoeks- en innovatiesystemen in de praktijk, in de gehele INVEST Alliance. INVEST4EXCELLENCE brengt een grote Europese onderwijsgemeenschap bijeen die actief gaat samenwerken om een zo groot mogelijk leereffect van het project te bereiken. In het kader van het project worden verschillende belangrijke educatieve en digitale technologieën ingezet om alle door de INVEST Alliance gestimuleerde onderzoeks- en innovatieaspecten te optimaliseren.

Wat levert het project op?

  • Een model voor institutionele transformatie voor onderzoek en innovatie: een strategie aan de universiteiten en hogescholen om een geïntegreerd, systematisch, structureel en duurzaam effect te creëren
  • Een Europees innovatie-ecosysteem voor de academische wereld, het bedrijfsleven en de samenleving. Er zullen regionale INVEST-Living Labs worden opgezet en gekoppeld in een Europees innovatie-ecosysteem, op basis van trans-disciplinaire methoden om toegepaste wetenschap, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers samen te brengen bij het leren en innoveren
  • INVEST4EXCELLENCE-tools voor capaciteitsopbouw: versterken van het menselijk kapitaal door de onderzoekscompetenties en -vaardigheden van INVEST RDI-personeel en promovendi te ontwikkelen
  • I-EDUC8EU-tool: deze tool zal in het vervolg worden gebruikt in alle synergiën en consortia bij pogingen vanuit andere universiteiten en hogescholen waarin alle organisatorische werkstromen van initiatieven worden opgenomen
  • Goed functionerende groep stakeholders: geeft het consortium feedback over relevante kwesties en zal van groot belang zijn voor de verspreiding en toepassing van de projectresultaten in de praktijk

Lector/onderzoeker: Rik Eweg
Looptijd project: 2021 - 2024
Project partners: University of Agribusiness and Rural Development UARD Bulgaria, University of Thessaly UTH Greece, Karelia University of Applied Sciences Karelia UAS Finland
Sustainable Development Goals (SDG’s): 12, 15 en 17

Kijk ook op: https://www.invest-alliance.eu/ of https://www.invest4excellence.eu/