Praktijknetwerk Natuurinclusieve Kringloopstal

Praktijknetwerk Natuurinclusieve Kringloopstal is een onderzoeksproject van de lectoraten Sustainable dairy farming en Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) wil voor een groep melkveehouders onderzoeken op welke wijze bestaande ligboxstallen, met bijbehorende inrichting en automatisering, het beste aangepast kunnen worden aan de eisen die natuurinclusieve kringlooplandbouw stelt. Werken richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw vraagt in de melkveehouderij om vaste mest, waarbij tegelijkertijd de emissies verminderd worden. Daarmee kan een gezonde bodem voor gewassen verkregen worden. Dierenwelzijn en diergezondheid hebben daarnaast een hoge prioriteit, evenals een goede arbeidsbeloning voor de boer. Dat begint in een goede stal.

Boekelo vee

Wat doet het project daaraan?

De eerste stap is om een verkennend onderzoek te doen naar welke vragen er spelen bij melkveehouders die met hun stal, in het kader van transitie naar kringlooplandbouw, aan de slag willen gaan. Met deze vragen wordt een verkenning uitgevoerd bij marktpartijen en kennisinstellingen, waarmee zo praktisch mogelijk antwoorden en oplossingsrichtingen gevonden worden voor vragen die bij de melkveehouders leven. Deze antwoorden en oplossingsrichtingen wordt aan de melkveehouders gepresenteerd en dan komt de vraag aan de orde: welke vervolgstappen zijn er te nemen of welke hordes moeten weggenomen worden om het verbouwen van de stal daadwerkelijk mogelijk te maken?

Wat levert het project op?

Het project levert kennisontwikkeling, door en voor de praktijk en het onderwijs. In eerste instantie zijn dat:

  • Een startworkshop, waarbij gezamenlijk met de andere melkveehouders wordt bepaald wat de ideale stal van de toekomst is.
  • Een eerste uitwerking van deze ideale stal door specialisten en onderzoekers, op basis van praktijkinput van de veehouders.
  • Een actieplan met noodzakelijke vervolgstappen om in bedrijven van de veehouders daadwerkelijk een ander stalsysteem toe te passen.

Naam onderzoeker: Ben Rankenberg ([email protected])
Looptijd project: 2022
Projectpartners: veehouders, specialisten en onderzoekers in het Praktijknetwerk Natuurinclusieve Kringloopstal

Contact

Wil je meer weten over of deelnemen aan het project, neem dan contact op met Ben Rankeberg via [email protected]

Sustainable Development Goal 15