Burgerparticipatie bij Klimaatadaptatie

Burgerparticipatie bij Klimaatadaptatie is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzame watersystemen.

Wat is er aan de hand?

Door klimaatverandering worden in stedelijke gebieden steeds vaker normen en/of acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte overschreden. Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting. Samenwerking met bewoners is hierbij essentieel. Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in (1) effecten op microniveau (straten/gebouwen); (2) lokale ervaringen en beleving door burgers; en (3) hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen.

Wat doet het project daaraan?

Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’. Het onderzoek wordt uitgevoerd in vijf steden, waaronder Leeuwarden. Hierbij worden verschillende benaderingen uit de burgerwetenschap toegepast. Professionals en bewoners voeren samen metingen uit (participatieve monitoring), verzamelen in een korte periode gegevens over fysieke en sociale kwetsbaarheid en werken maatregelen uit.

Wat levert het project op?

Het resultaat is een praktisch toepasbare werkwijze voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.

Lector: Peter van der Maas, Duurzame Watersystemen
Looptijd: 2019 – 2021
Projectpartners: Hogeschool Zeeland, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Rotterdam, Gemeenten Leeuwarden, Groningen, Rotterdam, Vlissingen, Middelburg, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).