Duurzame Watersystemen

Schoon zoetwater

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering van de landbouw, groei van de bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Via praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, het Centre of Expertise Watertechnology (CEW), overheden, bedrijven en belangenverenigingen ontwikkelen we praktijkgerichte kennis, concepten en tools gericht op:

 • het verminderen van de vuilemissie naar grond- en oppervlaktewater
 • het vergroten van het zuiverend en waterbergend vermogen van de omgeving
 • het sluiten van water- en nutriëntenkringlopen
 • innovatieve monitoring

Het onderzoek is transdisciplinair van aard: kerndisciplines (watertechnologie, eco-hydrologie, toxicologie en milieu-economie etc.) worden in een algemene, maatschappelijke context geplaatst.

Projecten

 • Klimaatadaptieve bedrijventerreinen
  Op verschillende bedrijventerreinen in Friesland, Groningen en Drenthe wordt via participatief onderzoek de situatie in kaart gebracht m.b.t. (ervaren) klimaatrisico’s, biodiversiteit en economische vitaliteit. Op basis daarvan duiden we knelpunten en kansen voor maatregelen en samenwerking. 
 • Better Wetter
  In het samenwerkingsverband Better Wetter worden nieuwe vormen van waterbeheer onderzocht, gebaseerd op vernatting en fluctuerende waterstanden. In het project worden haalbare concepten voor duurzame landbouw en grondgebruik ontwikkeld - technisch en sociaal economisch.
 • Burgerparticipatie in klimaatadaptatie
  Door klimaatverandering worden in stedelijke gebieden steeds vaker normen en/of acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte overschreden. Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting. In dit project voeren professionals en bewoners samen metingen uit (participatieve monitoring), verzamelen gegevens over fysieke en sociale kwetsbaarheid en werken maatregelen uit.
 • Emissieloze wasplaats
 • Circulair water in de wijk
 • Klimaatrobuust waterbeheer Oost-Friese zandgronden
 • Toekomstbestendige polder Terschelling

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat Duurzame watersystemen zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. Hij is gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij als strategisch adviseur watertechnologie bij WLN. Peter wil via praktijkgericht onderzoek in het lectoraat, samen met docenten en studenten, bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

Kenniskring

Naast de lector bestaat de kenniskring uit een vaste kern van docenten, onderzoekers en lectoren.

Leden van de kenniskring
Dr.ir. Peter van der Maas            Waterkwaliteit en waterzuivering
Drs. Jasper van Belle                    Eco-hydrologie
Dr. Marije Strikwold                     Toxicologie
Ir. Xantho Klijnsma                        Energie en klimaat 
Dr. Bob Laarhoven (CEW)            Milieutechnologie en aquatische biologie
Ir. Leo Bentvelzen                          Milieukunde
Dr.ir, Sigrid Dassen                        Bodem- en plantkunde
Dr.ir. Luewton Agostinho             Watertechnologie
Ing. Inge de Vries                           Programmamanagement

De adviesraad van het lectoraat bestaat uit:
Prof.dr. Annemarie van Wezel   Hoogleraar Environmental Ecology, Universiteit van Amsterdam
Dr.ir. Bert Hamelers                       Programmadirecteur, Wetsus
Drs. Jan Roelsma                            Senior planadviseur waterkwaliteit, Wetterskip Fryslan
Ir. Henk Brink                                  Manager Kwaliteit en strategie, WMD drinkwater

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar [email protected] of bel +31-(0)6 20 61 46 37.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door: