Darker Sky

Wat is er aan de hand?

Darker Sky is een onderzoeksproject van het lectoraat Bijengezondheid

Lichtvervuiling wordt steeds meer erkend als een interregionaal probleem en ernstige milieustress die verlies aan biodiversiteit en habitatfragmentatie veroorzaakt. Om lichtvervuiling te verminderen en biodiversiteit te beschermen is transnationale uitwisseling en sector-overschrijdend beheer nodig. Diverse EU-landen beschouwen lichtvervuiling voor het eerst in de nationale en regionale wetgeving en versterken de inperking ervan als een verplichte taak voor gemeenten en andere gebruikers, zoals havens. Er worden echter geen technische specificaties gegeven voor concrete, milieuvriendelijke, kosten- en energie-efficiënte verlichtingsoplossingen voor stadsplanners en lichtingenieurs, noch een interregionale strategie die overheden begeleidt bij het behouden/herstellen van de ecologische connectiviteit in de hele Noordzeeregio.

Wat doet het project daaraan?

Het Europese project DARKER SKY is van start gegaan met als doel de lichtvervuiling in de Noordzeeregio te verminderen en zo bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit.
Hogeschool Van Hall Larenstein gaat zich richten op het monitoren van nachtvlinders en andere vliegende insecten om de effecten van veranderde verlichtingssituaties op hun samenstelling en aantallen te begrijpen. Dit biedt de mogelijkheid om innovatieve monitoringtools te ontwerpen voor verschillende habitats en landschapselementen voor verschillende stedelijke meetlocaties. De metingen worden verricht bij de haven van Lauwersoog en verschillende locaties in en bij Holwerd.

Wat levert het project op?

DARKER SKY ondersteunt de inspanningen van geografisch verspreide regio's en initiatieven door middel van uitwisseling van ‘best practices’ en co-creatie op het gebied van milieuvriendelijke verlichtingstechnieken en -systemen op acht locaties in de pilotregio's Groningen, Fryslân, Brest, Nedersaksen en Hamburg. Het zal gemeenten en havens onder meer voorzien van innovatieve meet-, monitoring- en co-designmethoden voor de implementatie van nieuwe oplossingen voor lichtreductie.
DARKER SKY zal ook de dialoog tussen lokale, regionale en nationale overheden ondersteunen om concrete regionale actieplannen en een transnationale strategie te ontwikkelen voor een duurzame beleidsinvoering van oplossingen voor lichtreductie in de hele Noordzeeregio.

Naam Lectoraat: Biodiversiteit in het landelijk gebied
Looptijd: 2023- 2026
Totaal budget project: € 4.216.620
Totaal budget HVHL: € 124.885

Partijen: UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE (FR, penvoerder), Brest Metropole (FR), Free and Hanseatic City of Hamburg – Borough of Altona (D), Hamburg University of Applied Sciences (D), LANDMAKERS COOPERATIE U.A. (NL), Gemeente Heerenveen (NL), Hogeschool Van Hall Larenstein (NL), Carl von Ossietzky University Oldenburg (D), Lower Saxon Wadden Sea National Park Authority (D), Niedersachsen Ports GmbH + Co. KG (D), Common Wadden Sea Secretariat (D), University of Groningen (NL), Aarhus University (DK).

SDG: Climate Action, Life on Land, Sustainable cities & communities

DARKER SKY wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg Noordzeeregio-programma (www.northsearegion.eu) onder programmaprioriteit 3 'Een klimaatbestendige Noordzeeregio', specifieke doelstelling 3.2 Verbetering van de bescherming en het behoud van de natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en het terugdringen van alle vormen van vervuiling. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en de provincies Groningen en Fryslân. Het toegekende EFRO-subsidiebedrag bedraagt € 2.529.972, het totale budget bedraagt € 4.216.620.

Link naar: projectwebsite, LinkedIn, facebook