Nature based river management

Het praktijkgeoriënteerde onderzoek binnen het lectoraat Nature Based River Management (Natuurlijk Functionerende Stroomgebieden) richt zich op de transitie-opgaven klimaatverandering en duurzaam rivier- (en beek) beheer. De ambitie is om via onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de toepassing van nature-based solutions (NBS) voor een klimaatbestendig en duurzaam rivierengebied.

Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het natuurlijke adaptieve vermogen van rivier- en beeksystemen en het ontwerpen van duurzame nature-based solutions (NBS) als maatregelen tegen de impacts en oorzaken van klimaatverandering en andere belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals verlies van biodiversiteit, milieuverontreiniging. Zowel de positieve als de negatieve effecten van NBS op onder meer waterveiligheid, natuur, milieu, recreatie, sociale en economische omstandigheden zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen binnen het lectoraat, en er wordt integraal naar het hele stroomgebied gekeken.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat zijn:

 • Theoretische verdieping van Nature Based River Management (NBRM), afstemming en afbakening met andere benaderingen, en de randvoorwaarden voor NBRM;
 • Multi- en Transdisciplinair onderzoek naar de potentie van NBRM en NBS’s in rivier- en beekgebieden: wat is de (technische) performance van (al geïmplementeerde) NbS’s en wat zijn de socio-economische en ecologische co-benefits en trade-offs? (zie o.a. van Loon-Steensma & Goldsworthy, 2022 https://doi.org/10.1007/s13280-021-01571-5)
 • NBRM en NbS’s voor duurzame waterveiligheid. Hoe kunnen NBRM en NbS worden toegepast tbv de majeure versterkingsopgaven voor het rivierengebied (voor 2050 moeten keringen aan normen voldoen), waarbij tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan doelstellingen mbt biodiversiteit en duurzaamheid, en eventueel andere doelstellingen rond bv leefbaarheid, stikstof, klimaat mitigatie, droogte.
 • Rol Fauna en Flora voor NBRM en NBS’s (o.a. vissen, vogels, bevers, dassen, muskusratten, begrazing door paarden of runderen, struiken en bomen in uiterwaarden, etc.);

Het doel is om richtlijnen voor de toepassing van NBRM en NbS om (duurzaamheids) beleidsdoelstellingen te ontwikkelen.

Publicaties

 • Gain, A. et al. Overcoming Challenges for Implementing Nature-based Solutions in Deltaic Environments: insights from the Ganges-Brahmaputra Delta in Bangladesh. Environmental Research Letters. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac740a
 • van den Hoven, K., Kroeze, C. and van Loon-Steensma, J.M., (2022). Characteristics of realigned dikes in coastal Europe: Overview and opportunities for nature-based flood protection. Ocean & Coastal Management, online first https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106116
 • Van Loon-Steensma, J.M. and Goldsworthy, C. (2022). Environmental Performance of Climate Adaptation Innovations. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01571-5
 • Marijnissen, R., Esselink, P., Kok, M., Kroeze, C. and Van Loon-Steensma, J.M. 2020. How natural processes contribute to flood protection - A sustainable adaptation scheme for a wide green dike. Science of the Total Environment journal. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139698
 • J.M. Van Loon-Steensma - ‪Google Scholar

Over de Lector

Jantsje M. van Loon-Steensma studeerde in 1993 af in Milieuhygiëne, specialisatie Waterkwaliteit en Aquatische Ecologie aan Wageningen Universiteit. Na haar afstuderen werkte ze via een klein adviesbureau aan ecologische projecten voor het RIZA en was zij secretaris bij de Provincie Groningen voor het eerste Integraal Waterbeheerplan Groningen – Drenthe. Na een verblijf in Costa Rica ging zij aan de slag bij de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit, en begeleidde onderzoeksprojecten die voortkwamen uit vragen van maatschappelijke organisaties. Daarna werkte ze bij de Environmental Sciences Group van Wageningen Universiteit en coördineerde o.a. het Klimaatonderzoek van Wageningen UR en van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Voor het Deltaprogramma Waddengebied heeft ze verschillende typen innovatieve dijken onderzocht, en is in 2014 gepromoveerd op het proefschrift ‘Salt marshes for flood protection; long-term adaptation by combining functions in flood defences’. Naast haar functie als lector bij HVHL is zij universitair docent aan Wageningen Universiteit. 

Inaugurele rede Download

Kenniskring

 • Het lectoraat NBRM draagt bij aan de HVHL BSc Land en Water Management, aan de met de HAN gedeelde BSc minor Sustainable River Engineering, en de met de Hogeschool Zeeland en Hogeschool Rotterdam gedeelde professionele MSc River Delta Deltamanagement.
 • Wageningen Universiteit PhD’s Kim van den Hoven (NWO project Living Lab Hedwige-Prosperpolder) en Cengiz Arslan (EU GreenDeal project REST-COAST) worden door Jantsje van Loon-Steensma begeleid bij hun onderzoek naar NBS.
 • Jantsje van Loon-Steensma neemt deel aan het Lectorenplatform Water en is lid van ENW-K.
 • Het lectoraat NBRM is betrokken bij het RAAK-Publiek project Rivierwerken (getrokken door Maria Barciela Rial van de HAN) en het Sprong Deltatechnologie project Water als Verbinding (waarin ook Hogeschool Zeeland meedoet). In het kader van een Samenwerking Overeenkomst met Waterschap Rivierenland worden studentenprojecten uitgevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het lectoraat, stuur dan een bericht naar [email protected].