Directies

Inrichting rond onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek

Beide locaties van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) worden aangestuurd door een directeur Onderwijs en een directeur Onderzoek. Via een portefeuilleverdeling geven zij gezamenlijk leiding aan de betreffende locatie, zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en voor de dagelijkse gang van zaken op locatie. De locatiedirecteuren werken daarbij nauw samen met de opleidingsmanagers.

Locatie Leeuwarden

Jolling Lodema – directeur Onderwijs
Niek de Boer – directeur Onderzoek

Associate degree-opleidingen

 • Melkveehouderij
 • Omgevingsrecht

Bacheloropleidingen

 • Bedrijfskunde en Agribusiness
 • Biotechnologie (i.s.m. NHL Stenden)
 • Dier- en Veehouderij
 • Diermanagement
 • Forensisch Laboratoriumonderzoek
 • International Business
 • Kust- en Zeemanagement
 • Management van de Leefomgeving
 • Milieukunde (voltijd en deeltijd)
 • Tuinbouw en Akkerbouw
 • Voedingsmiddelentechnologie

Masteropleidingen

 • Master Innovative Dairy Chain Management (voltijd en deeltijd)

Lectoraten

 • Duurzaam Bodembeheer
 • Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer
 • Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn
 • Bijengezondheid
 • Bijen en Biodiversiteit
 • Weidevogels
 • Duurzame Melkveehouderij
 • Climate Smart Dairy Value Chains
 • Milieu-Impact van Circulaire Agro- en Foodketens
 • Food Physics
 • Zuivelprocestechnologie
 • Biobased Proteins
 • Veiligheid in de voedselketen
 • Duurzame Watersystemen

Locatie Velp

Klaas-Wybo van der Hoek – directeur Onderwijs (a.i.)
Gerard Robijn - directeur Onderzoek

Associate degree-opleidingen

 • Land- en Watermanagement (voltijd en deeltijd)
 • Tuin- en Landschapsinrichting (voltijd en deeltijd)

Bacheloropleidingen

 • Bos- en Natuurbeheer (voltijd en deeltijd)
 • Dier- en Veehouderij – Animal Husbandry
 • International Agribusiness and Trade
 • International Development Management
 • Land- en Watermanagement (voltijd en deeltijd)
 • Management van de Leefomgeving
 • Voedingsmiddelentechnologie  - Food Technology
 • Tuin- en Landschapsinrichting (voltijd en deeltijd)

Masteropleidingen

 • Agricultural Production Chain Management
 • Management of Development

Lectoraten

 • Circular Economy and Water Resources Management
 • Duurzaam Landschapsbeheer
 • Management of Forested Landscapes
 • Oliepalm en tropische bossen
 • Sustainable River Management
 • Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet
 • Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden