Organisatie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zorgen er gezamenlijk voor dat de branchecode goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, wordt nagekomen en uitgevoerd.

Zorgdragen voor goed bestuur

College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling van de organisatie.

Dagelijkse gang van zaken rond onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek

De directeur Onderwijs en de directeur Onderzoek geven gezamenlijk leiding aan de betreffende locatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en voor de dagelijkse gang van zaken op locatie. De locatiedirecteuren werken nauw samen met de opleidingsmanagers.

Ondersteunende diensten

Ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek zijn er een achttal ondersteunende diensten: Finance & Control, Onderwijs & Onderzoek, Human Resource Management, International Affairs, Facilitair & Support, Bestuursstaf, Informatievoorziening & Technologie en Marketing & Communicatie.