Verantwoording

Openheid en transparantie

Het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) legt zowel verticaal als horizontale verantwoording af voor haar handelen. Het publiceren van jaarverslagen, opleidingsaccreditaties en gedragsregels en -codes op deze site maakt een belangrijk onderdeel uit van deze nagestreefde openheid en transparantie.
De verticale verantwoording vindt plaats naar het Ministerie van Economische Zaken en inspecterende onderwijsinstanties. Verder rapporteert het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht van HVHL.
In horizontale zin wordt maximale openheid naar en afstemming met nagestreefd naar medewerkers en studenten. Medewerkers en studenten kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) hun stem laten horen. HVHL betrekt haar studenten, haar medewerkers en ook exponenten van het werkveld actief bij het onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. Om de tevredenheid van stakeholders te meten, organiseert de hogeschool regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten en medewerkers.

Trefwoorden: