Raad van Toezicht

Zorgdragen voor goed bestuur

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zorgen er gezamenlijk voor dat de branchecode goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, wordt nagekomen en uitgevoerd.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Henk Ovink - voorzitter
  • Nellie Harms - voorzitter commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • ​Jornt Ozenga - vicevoorzitter, voorzitter benoemingen- en remuneratiecommissie, lid auditcommissie
  • Atze Schaap - lid commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • Perry Heijne
  • Marleen de Rond-Schouten

N.B. Henk Ovink, Perry Heijne en Marleen de Rond-Schouten zijn per 30 oktober 2020 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Over de portefeuilleverdeling wordt later dit jaar een besluit genomen. 

De hogescholen streven naar transparantie in bestuur en toezicht. Uiteraard hanteert ook Van Hall Larenstein deze principes, die zijn vastgelegd in de branchecode ‘good governance' van 2011. In dit kader hebben we een aantal reglementen en regelingen geplaatst.