Food Health and Safety

Het onderzoeken van veiligheid en gezondheidseffecten voor jong en oud van voedingsmiddelen, voedingsbestanddelen en productieprocessen

Ondanks alle kennis over voeding worden nog veel producten geconsumeerd zonder dat de samenstelling precies bekend is. De roep om meer biodiversiteit in graslanden, het introduceren van nieuwe ziekteresistente landbouwgewassen, het aanpassen van productie processen onder druk van kostprijs en duurzaamheid zijn voorbeelden van factoren die de samenstelling van voedingsmiddelen beïnvloeden. Soms positief, soms negatief.

In een zwaar concurrerende markt, zal de Nederlandse landbouw zich naast kwantiteit meer en meer moeten richten op kwalitatief hoogwaardige en veilige voedingsmiddelen. Zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk geproduceerd zonder de behoefte en veiligheid van de consument uit het oog te verliezen. Zo kan spelen met biodiversiteit de gezondheid van koeien verbeteren en milieuvriendelijke zuivelproducten opleveren met specifieke voordelen voor bepaalde consumentengroepen.

Het lectoraat Food Health & Safety kijkt naar de voordelen en veiligheid van producten uit de hele voedingsketen, maar in het bijzonder de zuivelketen. Het bouwt aan een wetenschappelijk netwerk om zo op de best mogelijke manier landelijke en regionale voedingsvragen te kunnen beantwoorden. In de praktijk betekent dit dat in samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven (Multinationals en Midden- en Kleinbedrijf), en met behulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, de  voedingsvragen door het lectoraat worden omgezet in toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekslijnen van het lectoraat Food Health & Safety

  1. De voeding van de koe, de samenstelling van de melk, en de gevolgen voor de consument
  2. Evalueren van voedingsbestanddelen en processen
  3. Onderzoek naar gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en bestanddelen in de mens.

Over de onderzoekslijnen en lectoren

De voeding van de koe, de samenstelling van de melk, en de gevolgen voor de consument
Net als bij de mens bepaalt de voeding van de koe in belangrijke mate de samenstelling van de melk. Het is dan ook interessant en noodzakelijk te weten welke veranderingen ontstaan in de melk door kruiden, gewassen en conserveringstechnieken, en welke gezondheidseffecten dit heeft voor de verschillende consumentengroepen. Kennis wordt verkregen uit literatuuronderzoek, voederproeven, analytisch-chemische onderzoek, in-vitro (toxiciteits)testen, en in-silico modellen. Verkregen kennis zal worden gepubliceerd en opgenomen in het onderwijs programma. Daarnaast streeft het lectoraat erna om op termijn deze kennis ook op gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen beschikbaar te stellen.

Evalueren van voedingsbestanddelen en processen
Soms worden voedingsstoffen in grote hoeveelheden of in disbalans geconsumeerd als gevolg van levensstijl. Dit kan bij de verschillende consumentengroepen verschillende effecten opleveren en soms kunnen kleine veranderingen in levensstijl de disbalans in voeding compenseren. Daarnaast kunnen via het bewerkingsproces onbedoeld of onherroepelijk veranderingen optreden in de samenstelling van voedingsmiddelen. Het in kaart brengen van risico’s (of voordelen) van voedingsstoffen in disbalans of door bewerking veranderde voedingsstoffen, is van groot belang voor toekomstig voedingsbeleid en het onderwijs. Verkregen kennis wordt gedeeld  in de vorm van publicaties of veiligheidsrapporten.

Onderzoek naar gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en bestanddelen in de mens.
Uiteindelijk zullen een aantal bevindingen uit de eerder genoemde onderzoekslijnen moeten worden getoetst in humane onderzoeken. Om dit proces te ondersteunen wordt kennis opgebouwd over het opzetten en uitvoeren van humaan onderzoek, worden humane onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd, en zal de kennis worden opgenomen in het onderwijs curriculum.

Kenniskring

Het lectoraat wordt ondersteund en bewaakt door een kenniskring bestaande uit lectoren, docenten en docentonderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, een expert uit bedrijfsleven, en een emeritus hoogleraar. De kenniskring bespreekt elke 2 maanden lopende en nieuwe projecten, en beoordeeld welke ontwikkelde kennis moet worden opgenomen in het onderwijs curriculum. Waar mogelijk worden hiaten in het onderwijs benoemd en opgelost.

De kenniskring Food Health & Safety bestaat uit:

  • Sjieuwke Schenkel-Wind, docent Dier- en Veehouderij bij Hogeschool VHL
  • Maaike Stoel, docent(onderzoeker) Life Sciences & Technology bij Hogeschool VHL
  • Marije Strikwold, docent, toxicoloog en associate lector ‘Safety in the Food Chain’ bij Hogeschool VHL
  • Peter de Jong, lector Dairy Technology
  • Han Roelofsen, docent Life Sciences & Technology bij Hogeschool VHL
  • André Siemensma, Biochemicus, FrieslandCampina
  • Frits Muskiet, Klinisch Chemicus, Emeritus hoogleraar, UMCG