Agro en voeding

Hoe kunnen we de landbouw gezond, veilig en toekomstbestendig inrichten zodanig dat natuur, milieu, bodem en klimaat niet overvraagd worden? En hoe zorgen we voor gezond voedsel en gezonde voeding die welvaartsziekten voorkomen? De focus ligt op het sluiten van mineralen en koolstof kringlopen, het terugdringen van emissies, en een duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Dat moet perspectieven bieden voor boeren, het bedrijfsleven en de samenleving. Consumenten vragen zich in toenemende mate af waar het voedsel dat zij eten vandaan komt. Welk verhaal zit erachter, is het milieu vriendelijk geproduceerd, wat zit erin en is het wel gezond? In “agro en voeding” staan de transitie naar duurzame productie, goede samenwerking in de keten en goede afstemming met de consument en maatschappij centraal.

Lectoraten

Climate smart dairy value chains

Dit lectoraat richt zich op het verbeteren van de positie van alle actoren in de productieketen. Onderzoek naar samenwerkingsvormen in diverse internationale living labs draagt bij aan meer inzicht in de positie van het melkveebedrijf en de kans voor toepassing van verschillende business modellen om waarde te creëren.
Lees verder.

Eiwittransitie

Met eiwittransitie wordt de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar (meer) plantaardige en alternatieve eiwitten zoals insecten, algen en microben bedoeld. De eiwittransitie biedt ook kansen voor een verschuiving naar een duurzame dierlijke en plantaardige eiwitproductie, die minder belastend zijn voor het milieu. 
Lees verder.

Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw

De uitdagingen in de landbouw vragen om systeemveranderingen. Dit lectoraat houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau.
Lees verder.

Healthy food & nutrition

Meer mensen zijn bezig met bewuster leven, en daarmee ook met bewuster eten. Voedsel en voeding zijn hot topics. Actuele en interessante vragen romdom deze onderwerpen staan centraal binnen het lectoraat Healthy Food & Nutrition. 
Lees verder.

Milieu-impact van circulaire agro- foodketens

Het is niet vanzelfsprekend dat circulair ondernemen leidt tot een lage(re) voetafdruk. Dit associate lectoraat richt zich op het analyseren van milieu-impact van circulaire agro- en food ketens ter ondersteuning van toekomstbestendige ketens.
Lees verder.

Oliepalm en tropische bossen

De missie van dit associate lectoraat is het verduurzamen van de productie van palmolie en andere tropische handelswaren zoals tropisch hout.
Lees verder.

Sustainable dairy farming

Binnen het lectoraat Sustainable dairy farming staat verduurzaming en maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij en de gehele zuivelketen voorop. Nationaal en internationaal.
Lees verder.

Veiligheid in de voedselketen

Dit lectoraat richt zich op onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en integriteit van voedsel in de gehele keten, van teelt tot verwerking, distributie en consumptie.
Lees verder.

Zuivelprocestechnologie

Aandachtsgebieden van dit lectoraat zijn technologieën en methoden die de zuivelindustrie verduurzamen.
Lees verder.