Water en natuur

Een gezonde natuur met ruimte voor biodiversiteit en voldoende schoon water is van levensbelang. Door intensivering van landbouw, groei van bevolking, ruimteclaims, milieuoverlast en welvaart neemt de druk op zoetwater, zeewater, bodem, planten en dieren toe. Voldoende water van goede kwaliteit wordt steeds meer een uitdaging door vervuiling, bijvoorbeeld door te veel aan nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en microplastics. Hoe kunnen we bestaande groene netwerken in stand houden en optimaliseren? Welke mogelijkheden zijn er om bestaande weg- en waterwegen zodanig aan te passen dat flora en fauna hiervan kan profiteren? Welke natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke innovaties kunnen we hiervoor aanwenden? Dit vraagt om duurzaam en toekomstbestendig water- en natuurbeheer, waarbij het veiligstellen van voldoende schoon water, natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en industrie wordt geborgd.

Lectoraten

Bijengezondheid

Het lectoraat Bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels, en solitaire bijen. Lees verder over bijengezondheid

Duurzaam water in de Omgevingswet

Dit lectoraat doet onderzoek naar het verkrijgen van theoretische en praktische kennis, gereedschappen, inzichten en vaardigheden van de duurzame ontwikkeling en beheer van watersystemen in de context van de Omgevingswet. Lees verder over Duurzaam Water

Duurzame watersystemen

Het lectoraat richt zich op de synergie tussen techniek, ruimte en maatschappij die moet leiden tot de duurzame ontwikkeling van watersystemen. Er wordt wetenschappelijk praktijkonderzoek gedaan naar innovatieve concepten, processen op verschillende schaalniveaus. Lees verder over duurzame watersystemen

Marine management and conservation

Het Lectoraat Marine Management and Conservation richt zich op (1) het beheer van koraalriffen, (2) het beheer van het Waddengebied en de Noordzee en (3) vismigratie en Waddenzee. Lees verder over marine management and conservation

Nature based river management

Het praktijkgeoriënteerde onderzoek binnen het lectoraat Nature Based River Management (Natuurlijk Functionerende Stroomgebieden) richt zich op de transitie-opgaven klimaatverandering en duurzaam rivier- (en beek) beheer.
Lees verder over nature based river management

Watertechnologie

Dit gezamenlijke Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)/NHL Stenden lectoraat is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt met hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs.
Lees verder over watertechnologie

Weidevogels

Het doel van het lectoraat Weidevogels is het in stand houden en versterken van de weidevogelpopulatie en het stimuleren van de samenwerking tussen alle relevante partijen bij de uitvoering van het weidevogelbeheer.
Lees verder over weidevogels