Klimaat en omgeving

Hoe houd je de bodem en leefomgeving gezond, leefbaar en aantrekkelijk? Door innovaties toe te passen en haalbare en betaalbare oplossingen te bedenken, zorgen we voor een duurzamere en beter leefbare omgeving. Het duurzaam benutten van het landschap en de daarbij horende ecosysteemdiensten staat centraal. Maatschappelijke en bestuurlijke processen bepalen hoe water, bodem en verschillende ecosysteemdiensten die daarmee samenhangen worden benut. Zo is door intensief landbouwkundig gebruik de kwaliteit en de productiviteit van de bodem fors achteruitgegaan. Meer kennis van het (duurzaam) inrichten, benutten en beheren van bodemsystemen (incl. kust en zee) en het leven dat daarbij hoort (ecosystemen) is noodzakelijk voor de inrichting van onze omgeving. Middels praktijkgericht onderzoek gaan we vooral in op het proces om tot gedragen keuzes te komen.

Lectoraten

Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL)

De CoPSEL-groep richt zich op kenniscreatie, participatief bestuur en sociale dialoog in samenwerkingsverbanden die plaatsvinden in open innovatiesystemen zoals ‘Living Labs’ waarin de private sector, de burgermaatschappij, kennisinstellingen en de overheid samenwerken.
Lees verder.

Duurzaam bodembeheer

Het lectoraat Duurzaam bodembeheer richt zich op de grote (onderzoeks)uitdaging om het bodembeheer economisch maar ook ecologisch weer ‘gezond’ te maken. Dit vergt enerzijds een integrale aanpak en anderzijds een krachtenbundeling van onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden.
Lees verder.

Management of forested landscapes

Het lectoraat zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaatvriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. Er wordt toegewerkt naar een groen landschap waar het beheer en de verrijking van ecosysteemdiensten hand in hand kan gaan met de economische oogst voor mensen.
Lees verder.

Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer

Dit lectoraat werkt aan de versterking van de  circulaire economie  en het duurzaam beheren van landbouwsystemen Het onderzoek  richt zich op  (her)gebruik van biologische bronnen voor duurzame gewasproductie, beperking van/adaptatie van klimaatverandering en waterhoudend vermogen.
Lees verder.