Delta Areas and Resources Applied Research Centre

Visie

Het Delta Areas and Resources Applied Research Centre ziet een duurzame delta als een veilige, gezonde en ecologisch veerkrachtige delta die een plek biedt waar burgers en professionals zich gezamenlijk inzetten voor duurzaam land- en grondstofgebruik en zo bijdragen aan een circulaire economie.

Missie

Als hogeschool ligt de expertise van Van Hall Larenstein in onderwijsuitvoering en praktisch onderzoek. Om invulling te geven aan de hiervoor genoemde visie richt de onderzoeksgroep Delta Areas and Resources zich op: het verduurzamen van land- en grondstofgebruik in verstedelijkte deltagebieden door het doen van toegepast onderzoek en het verzorgen van onderwijs en trainingen.

Strategie

Binnen de werkwijze van het Delta Areas and Resources Applied Research Centre is het belangrijk dat er 1) vanuit het landschap en de mensen wordt gedacht, 2) er gebruik gemaakt wordt van de daar aanwezige expertise, 3) partijen verbonden moeten worden om een duurzame toekomst na te streven. Hiervoor hanteert het Applied Research Centre het Living Lab principe.

Living Lab
Voor het succesvol uitvoeren van toegepast onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksthema’s geïnitieerd en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met de betrokken partijen uit de 4 maatschappelijke groepen overheid, academici, private partijen en burgers. Deze samenwerkingsvorm wordt de ‘quadruple helix’ genoemd en versnelt het innovatieproces.
Wanneer we de quadruple helix methodiek toepassen in een ruimtelijke context (stad, regio, etc.), dan spreken we van een Living Lab. Een Living Lab als onderzoeksconcept is een open-innovatie (eco)systeem in een ruimtelijke context waar de gebruikers van de ruimte centraal staan. Hierin zijn zowel onderzoek alsook het innovatieve proces binnen een public-private-people partnership belangrijk. Van Hall Larenstein wil duurzaamheid creëren op landschapsniveau, waarmee het Living Lab concept een belangrijke rol zal spelen binnen het lectoraat.

Toegepast onderzoek binnen de Living Labs
Om de vier stakeholdercategorieën te begeleiden in het formuleren van gezamenlijke doelstellingen wordt de ABCD-roadmap gebruikt. Deze tool is ontwikkeld door the Alliance for Strategic Sustainable Development. Zowel de Radboud Universiteit als Van Hall Larenstein zijn leden van deze alliantie. De tool helpt onderzoekers in contact te blijven met de daadwerkelijke praktijkvragen en met al de betrokken stakeholders.
Bij de transitie naar een duurzame toekomst spelen drie typen van innovaties een sleutelrol die in samenhang moeten worden ontwikkeld en toegepast binnen de Living Labs: 1) nieuwe vormen van samenwerken (Innovative governance), 2) nieuwe vormen van financiering (Innovative finance) en 3) nieuwe technologieën/engineering (CleanTech & Smart Engineering).