Verdiepingsmodule Toegepaste Ecologie

Deze module is onderdeel van jaar 2 van de bachelor opleiding in deeltijd Bos- en Natuurbeheer. Het doel van deze module is verdieping van vakkennis en -vaardigheden van de specialisatie Toegepaste Ecologie van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Eén van deze vaardigheden is dat je een eigen visie op een natuurbeheersvraagstuk of landschapsinrichting kunt formuleren, en dat je typische adviezen bij inrichting, beheer en ontwikkeling van natuur met vakinhoudelijke argumenten kunt onderbouwen.

Deze verdiepingsmodule bevat de volgende onderdelen:

•             Biomonitoringsplan
•             Landschapsecologie
•             Vegetatiekunde
•             Natuurbeheer
•             Faunabeheer
Excursies: Bij het Biomonitoringsplan wordt er gewerkt aan het opstellen van een samenhangend beheersevaluatieprogramma voor een natuurgebied, inclusief een monitoringsplan. In de hoorcollege-series Landschapsecologie en Vegetatiekunde wordt ingegaan op het ecologisch en hydrologisch functioneren van een landschap en haar karakteristieke vegetatie. Bij Natuur- en Faunabeheer worden de ecologische achtergronden en actuele inzichten bij inrichting en beheer uitgediept. Cursisten krijgen ter voorbereiding op hoorcolleges literatuur aangereikt die zelfstandig bestudeerd dient te worden. Bij Faunabeheer komt de Wet natuurbescherming uitgebreid aan bod, en wordt het uitvoeren van een QuickScan op landgoed Larenstein geoefend. Daarnaast worden er excursies georganiseerd naar een paar karakteristieke Nederlandse ecosystemen zoals bijvoorbeeld duinen, laagvenen, beekdalen, heide en bossen, en uiterwaarden.

Wat levert deze module je op

Aan het einde van de cursus ben je in staat zelfstandig inventarisatiegegevens te analyseren of te classificeren. Daarnaast heb je geoefend met vakspecifieke softwarepakketten, zodat je in staat bent omgevingsvariabelen te interpreteren. Tenslotte heb je verdiepend inzicht verworven in het functioneren van karakteristieke Nederlandse ecotopen.

Toetsinformatie

Biomonitoringsplan
Faunabeheer - deze toets wordt schriftelijk afgenomen
Landschapsecologie - deze toets wordt schriftelijk afgenomen
Natuurbeheer – deze toets is computergestuurd
Vegetatiekunde - deze toets wordt schriftelijk afgenomen

Voorwaarden

Om deze cursus te kunnen volgen dien je de volgende basiskennis te hebben:

  • Basiskennis vegetatiekunde, zoals kennis van vegetatiekundige begrippen en ervaring met het correct gebruik van de Veldgids. Plantengemeenschappen van Nederland (Schaminée et al, 2022);
  • Basiskennis ecohydrologie, zoals kennis van het functioneren van grondwaterstromingen en de rol van bodemeigenschappen op de vegetatie;
  • Basiskennis bedreigingen voor biodiversiteit, zoals kennis van eutrofiëring, verdroging, versnippering en klimaatverandering (Stobbelaar et al., 2022).

Genoemde literatuur

Schaminée, J., Haveman, R., Hennekens, S., Horsthuis, M., Janssen, J., De Ronde, I., Sýkora, K. (2019). Veldgids. Plantengemeenschappen van Nederland (2de editie). KNNV Uitgeverij.

Stobbelaar, D. J., Van Loon, H., & Wintermans, J. (2022). Landschapsecologie. Laag voor laag leren combineren. Wageningen Academic Publishers.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 3.720,00
Cursusduur: ca. 17 studiedagen van 9.15 – 17.00 uur
Startdatum: 8 februari 2024
Cursusdata: 8, 22, 29 februari, 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11, 18, 25 april, 16, 23, 30 mei, 6, 13 juni 2024
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4
Hoeveelheid zelfstudie: ca. 20 uur uren per week

 

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.