Ontwerp, landschap en detail

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Sta jij voor de uitdaging om een landschapsontwerp te maken waarbij je ruimte voor woningbouw combineert met het vergroten van biodiversiteit en waterbuffering?  En wil je daarbij de geschiedenis van het landschap respecteren? Of wil je bewoners met behulp van beelden meenemen in de toekomstige ontwikkeling van hun directe leefomgeving? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

De druk vanuit de samenleving op het landelijk gebied is groot. De groeiende vraag naar ruimte om te wonen en te recreëren is van invloed op de landschappelijke kwaliteit en de beleving daarvan, net als infrastructurele uitdagingen en ontwikkelingen binnen de agrarische sector. Daarnaast moet er bijvoorbeeld ook ruimte zijn voor natuurontwikkeling, invulling van de wateropgave en het energie- en CO2-vraagstuk. Om het landelijk gebied aan de rand van stad of dorp vitaal te houden is het noodzakelijk het landschap opnieuw vorm te geven en daarbij al deze ontwikkelingen integraal op elkaar af te stemmen.

In de module Ontwerp, landschap en detail staat de architectuur van het landschap centraal. Je leert hoe je op verschillende schaalniveaus een ontwerpvoorstel maakt voor een landschap in Nederland, gebaseerd op een gegeven ontwerpopgave. Deze opgave komt voort uit actuele ontwikkelingen uit het werkveld.

Opbouw module

De module bestaat uit twee opdrachten:

1             Ontwerp en Landschap

Aan de hand van een inspirerend landschapsontwerp (schaal 1:10.000) breng je in beeld hoe landschappelijke structuren met bossen en bomen kunnen worden versterkt, zodanig dat de belevingswaarde van het landschap wordt vergroot. Zo’n landschapsontwerp is bijvoorbeeld nuttig om binnen overheidsinstanties de discussie over het ruimtelijk thema ‘Bossenstrategie’ op gang te brengen, door het eerst dus ontwerpend te verkennen. Tijdens zo’n verkenning kunnen ontwerpers ruimtelijke kansen of potenties voor een gebied ontdekken, die weer als voeding kunnen dienen bij het maken van nieuw ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau.

2             Ontwerp en Detail

Je maakt een Schetsontwerp (SO) voor een terreininrichting rond een gebouwencomplex, en vertaalt deze vervolgens naar een Definitief Ontwerp (DO). Een DO wordt ook wel een inrichtingsplan genoemd, waarbij uitvoerbaarheid, maatvoering en materiaalkeuzen centraal staan. Op basis van een DO kan een bestek worden gemaakt ten behoeve van de aanbesteding en aanleg. Een DO is ook nuttig om aan de hand van beelden met bewoners/gebruikers te communiceren over de toekomstige inrichting van hun leefomgeving.

Eindproduct en beoordeling

Als eindproduct maak je een landschapsontwerp op basis van een gegeven ruimtelijke opgave (schaal 1:10.000), waarvan je gedeeltes uitwerkt in een detailontwerp en doorsnedes. Je legt dit vast in de vorm van een posterpresentatie en een rapport, dat je presenteert aan je groep en je beoordelaars.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.842,00
Cursusduur: 18 studiedagen (5 lesuren per week)
Startdatum: 6 september 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.