Inventarisatie & Inrichting

Deze module is onderdeel van jaar 2 van de bachelor opleiding in deeltijd Bos- en Natuurbeheer. In de module kom je in aanraking met meerdere aspecten binnen het werkveld van Bos- en Natuurbeheer zoals natuurvisie, natuurbeleid, hoogwaterbeleid, rivierhydrologie, ecohydrologie, vegetatiekunde, faunabeheer, en natuurontwikkeling en -beheer. Cursisten werken aan een groepsopdracht waarin al deze aspecten een rol spelen. Denk daarbij aan de analyse van het voorkomen van een vogelsoort in een specifiek gebied, welke habitat- of vegetatietypes daarbij een rol spelen, en hoe een gebied-specifiek inrichtingsplan het voorkomen van deze vogelsoort en vegetatie al dan niet bevordert. In deze module wordt praktische aandacht besteed aan inventarisatie-methodes, zoals het maken van vegetatie-opnames en broedvogel-inventarisaties, en aan de verwerking van data met vakspecifieke software zoals Turboveg en SynBioSys.

Wat levert deze module je op?

Aan het einde van de cursus ben je in staat zelfstandig een broedvogel-inventarisatie uit te voeren en vegetatieopnames te maken. Daarnaast heb je uitvoerig geoefend in het analyseren en interpreteren van inventarisatie-data met behulp van GIS en vakspecifieke softwarepakketten. Tenslotte heb je praktische ervaring opgedaan met professionele determinatiesleutels, en inzicht verworven in de biotische en abiotische processen die het voorkomen van populaties en vegetatietypes bepalen.

Toetsinformatie

Toets 1: Vaardigheidstoets GIS.

Toets 2: Competentiemeting 1, casus Inrichting: meerkeuzen- en korte invulvragen, opdrachten, achtergrondinformatie op computer (open boek).

Toets 3: Kennistoets Plantensoortenherkenning: de cursist moet ongeveer 225 plantensoorten kunnen herkennen en op soortniveau kunnen benoemen, Nederlandse en wetenschappelijke naam.

Toets 4: Competentiemeting 2, casus Ecologisch Onderzoek: beperkt aantal meerkeuzenvragen, opdrachten, achtergronden op computer. Bewerken van gegevens m.b.v. SynBioSys, Turboveg. Antwoorden op papier en computer (open boek);

Toets 5: Opdracht inventarisatie en inrichting: een opdracht waarbij er gekeken wordt naar de status van de vegetatie en de vogels, waarbij de verbanden worden gelegd tussen de twee, en waarbij er een trendanalyse wordt gemaakt en er gekeken wordt naar een inrichting om de status van de vegetatie en de vogels te bevorderen.

Voorwaarden

Om deze cursus te volgen wordt er van je verwacht dat je de volgende basiskennis hebt:

  • Basiskennis planten determineren, zoals kennis van en ervaring met het correct gebruik van de Heukels’ (Duistermaat, 2020);
  • Basiskennis plantentaxonomie, zoals kennis over het soortconcept en taxonomische begrippen;
  • Basiskennis statistiek, zoals het begrijpen en kunnen toepassen van elementaire statistische berekeningen;
  • Basiskennis en gebruik van ArcGis Pro.
    Genoemde literatuur: Duistermaat, L. (2020). Heukels' Flora van Nederland (24ste editie). Noordhoff.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 4.060,00
Cursusduur: ca. 19 studiedagen van 9.15 – 17.00 uur
Startdatum: dinsdag 3 september 2024
Cursusdata: volgt nog
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4
Hoeveelheid zelfstudie: ca. 10 uur uren per week

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.