Hogeschool Van Hall Larenstein betreurt vastlopen gesprekken met actievoerders

24-10-2023

-berichtgeving-

Het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) betreurt het dat de gesprekken met Climate Justice Comittee (CJC) niet hebben geleid tot een toenadering. Op initiatief van de burgemeester van Rheden heeft een onafhankelijke bemiddelaar met ondersteuning vanuit de gemeente in de afgelopen maanden geprobeerd de beide partijen bij elkaar te brengen over de manier waarop er binnen HVHL dialoog zou kunnen worden gevoerd over het klimaat. Helaas hebben deze inspanningen niet geleid tot consensus over een gezamenlijke aanpak.

De twee bemiddelaars voerden op 6 en 20 september en op 9 oktober gesprekken met het College van Bestuur, vertegenwoordigers van de hogeschool en vertegenwoordigers van CJC. Zij onderzochten of het mogelijk was om afspraken te maken over het houden van een open dialoog over het klimaat met ruimte voor de verschillende standpunten. In de gesprekken heeft het College van Bestuur van HVHL de deelnemers aan tafel voorgesteld om gebruik te maken van succesvolle dialoogprogramma’s in het hoger onderwijs. Met name was het college gecharmeerd van de aanpak van de Universiteit Leiden, waar recent een vergelijkbare bijeenkomst was gehouden over hetzelfde thema.

Hoewel de hogeschool en de actievoerders eenzelfde doel nastreven, namelijk werken aan een leefbare wereld en een gezond klimaat, kon geen overeenstemming worden bereikt over de manier waarop over het thema een open dialoog zou kunnen worden gevoerd. Een principieel verschil van inzicht bleek dat de actievoerders deze dialoog rechtstreeks met het College van Bestuur willen voeren. Het college daarentegen wil tijdens een open dialoog over het klimaat graag naar alle meningen en standpunten binnen de hogeschool, inclusief die van CJC, kunnen luisteren. Daar wil het college vervolgens op reflecteren en de uitkomsten meenemen in de realisatie van de vier transities uit het Instellingsplan van de hogeschool: een transitie naar klimaatadaptatie (aanpassing) en mitigatie (tegengaan van verdere klimaatverandering); 2. Duurzame landbouw en voedsel: een transitie naar een duurzame keten. 3. Goed leven met het water: een transitie naar duurzaam waterbeheer. 4. Biodiversiteit en (dieren)welzijn in landelijke en stedelijke gebieden: transitie naar een duurzame leefomgeving.

Het College van Bestuur is dankbaar voor de bemiddeling die de burgemeester van Rheden heeft geïnitieerd en spreekt ook zijn waardering uit voor de bereidheid van de actievoerders om de opties van een gezamenlijke dialoog met de hogeschool te onderzoeken. Dat het ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen niet gelukt is om elkaar in dit stadium te vinden, maken de gesprekken die zijn geweest, niet minder waardevol. Soms moet je de conclusie trekken dat de tijd nog niet rijp is voor samenwerking, de geleverde inspanningen om dat wel voor elkaar te krijgen ten spijt.

Hoe ziet HVHL de weg naar een duurzame toekomst?

De hogeschool is een kennisinstituut. De kracht daarvan is dat er verschillende meningen en opvattingen kunnen en mogen zijn. Dus ook verschillende oplossingen en manieren over hoe je positief bijdraagt aan het verbeteren van het klimaat. Wij schrijven niet voor wat een student moet denken, de student vormt zelf een mening op basis van feiten, onderzoek, de kennis en ervaring die hij of zij in de lessen en daarbuiten opdoet, zoals bij verschillende bedrijven. Volgens dit beginsel werken we aan vier transities zoals die ook in ons Strategisch Instellingsplan staan, ze werden hierboven al genoemd. Het Instellingsplan is in samenspraak met veel medewerkers, studenten en externe partijen tot stand gekomen. 

Wij zijn vastbesloten om de belofte in het Instellingsplan na te komen. Dat bereiken we door kennis te vergaren en onderzoek te doen, visie te ontwikkelen, eigen, passende oplossingen te bedenken om deze toe te kunnen passen binnen diverse organisaties en bedrijven. En vooral door studenten de benodigde kennis mee te geven zodat zij op hun eigen manier en met eigen oplossingen kunnen bijdragen aan de vier transities. We hebben bewust gekozen om ons als hogeschool te richten op deze vier, in onze ogen noodzakelijke transities. Daarmee erkennen we dat verandering en transitie noodzakelijk zijn. In het debat over een duurzame toekomst is dat een duidelijk standpunt.

Het is de verantwoordelijkheid van de hogeschool om een breed scala aan onderzoek, oplossingen en drijfveren op het gebied van duurzaamheid te faciliteren en mogelijk te maken. Dit vormt ook steeds het uitgangspunt voor onze samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven.

Achtergrond hogeschool HVHL

Op de hogeschool werken bijna 700 medewerkers en ongeveer 5000 studenten. Als onderwijsinstelling motiveren we de studenten en medewerkers zich in te zetten om met onderwijs en onderzoek duurzame oplossingen te vinden voor de problemen op het gebied van water, klimaat, duurzame landbouw en biodiversiteit. Met de fossiele industrie werkt HVHL niet samen, onderzoek wordt alleen gedaan als het een verduurzamingsvraagstuk betreft.