Miljoen subsidie Waddenfonds brengt Klimaatadaptatie naar Terschelling

07-04-2022

Op weg naar robuuste productiviteit, waterbeheer en economie in een landschap van hoge kwaliteit

Tijdens een speciale persconferentie, woensdagochtend 6 april op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden, heeft het Waddenfonds bekendgemaakt dat zij een drietal projecten in het Waddengebied van Friesland en Groningen zal ondersteunen met een subsidie. Eén van deze drie projecten is ‘Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling’ van het lectoraat Duurzame Watersystemen aan HVHL in Leeuwarden, in samenwerking met Deltares. Dit project ontvangt van het Waddenfonds een subsidie van €999.900,- om de komende vier jaar in een Living Lab op het Waddeneiland te experimenteren met slim waterbeheer, de teelt van grasrassen/graskruidenmengsels die tegen zout en droogte kunnen en met gewassen op zilte grond. Doel is om meer kennis te verzamelen en te verspreiden over wat succesvol kan zijn voor een klimaatbestendige landbouw.

Mindert de Vries vertelt over het project

In kustgebieden staat door klimaatverandering de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit onder druk. Veranderende neerslagpatronen, hogere temperaturen en toenemende verdamping leiden tot zoetwater-tekorten en toenemende verzilting. De productiviteit van de landbouw en de drinkwatervoorziening staan onder druk en de kwaliteit van de natuur neemt af. Op een eiland als Terschelling is dit in extreme mate het geval door de gelimiteerde waterbronnen, de nabijheid van de zee en de beperkte wateraanvoer van elders.

Verschillende belangen

Volgens lector Peter van der Maas (Duurzame Watersystemen) spelen er verschillende belangen op Terschelling. “Hier heb je te maken met partijen op het gebied van waterbeheer, bodembeheer, melkveehouderij, biodiversiteit en recreatie. Ieder heeft daarin zo zijn/haar eigen belangen en die komen niet altijd overeen. Daarom haken vanuit HVHL verschillende lectoraten, onderzoekers en studenten aan om samen tot oplossingen te komen. Daar ligt de kracht van zo’n Living Lab.”

Grote stap dankzij subsidies

Deze bijdrage van het Waddenfonds komt bovenop een eerder toegekende subsidie van 500.000 van het Rijk en een eigen bijdrage van 500.000 van partners, vertelt Mindert de Vries, projectcoördinator en specialist klimaatadaptatie van kustgebieden. “Hierdoor ontstaat er een geweldige kans om echt een stap vooruit te zetten in de aanpak van verdroging en verzilting in zo’n kwetsbaar eilandsysteem, wat ook kennis oplevert voor andere gebieden in Nederland en daarbuiten.”

Partners

Het consortium dat dit project gaat uitvoeren wordt geleid door Mindert de Vries van HVHL en bestaat naast HVHL en Deltares verder uit de volgende partners: Wetterskip Fryslân, Gemeente Terschelling, Provincie Fryslân, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, LTO-Noord, Agrarisch Belang Terschelling, Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Waddenvogels, DLF Seeds and Science, Melkveehouderij C.G. Cupido, Recreatie Vereniging Terschelling, Stichting de Zilte Smaak, Vitens, Vogelwacht Terschelling, Wageningen University & Research en Acacia-Water.

Renske van Zwol-Peters, vertegenwoordiger van de agrarische ondernemers op Terschelling, sloot online aan