Universiteit van het Noorden presenteert kennisagenda

18-11-2021

Kennisagenda als basis voor brede welvaart in Noord-Nederland

De kennisinstellingen van de Universiteit van het Noorden hebben woensdag 17 november de kennisagenda gepresenteerd. De kennisagenda laat zien op welke onderwerpen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL Stenden, UMCG en Hogeschool Van Hall Larenstein actiever met elkaar gaan samenwerken en met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hiermee wil de Universiteit van het Noorden een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van brede welvaart in het noorden.

De Kennisagenda is gebaseerd op de omslag die Noord-Nederland de komende jaren maakt op het gebied van economie, gezondheid, digitalisering en energie en de kansen die dit voor de regio biedt. Deze zijn vastgelegd in de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland. 

Jouke de Vries: 'Met deze kennisagenda zetten we een volgende stap in de samenwerking binnen Universiteit van het Noorden. We willen zorgen voor betere opleidingstrajecten en een meer passend onderwijsaanbod in het Noorden. We moeten met onderwijs en onderzoek beter aansluiten op de maatschappelijke vraagstukken. De verbinding tussen academisch en praktijkgericht onderzoek is daarbij essentieel. We willen de kansen in Noord-Nederland beter benutten en een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van brede welvaart in Noord-Nederland.'

Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen: ‘Met de Universiteit van het Noorden geven we de regio een boost door de combinatie tussen praktijkgericht en fundamenteel onderzoek concreet te maken, vanuit de concrete vraag van bedrijven, instellingen en overheden in de regio, nu en in de toekomst.’

Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur NHL Stenden: 'Met het netwerk van UvhN bundelen we onze topkennis voor de ontwikkeling van het Noorden. Dat doen we door academisch en praktijkgericht onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden op thema’s als circulaire economie en duurzame energie. Door onze kennis te delen en gezamenlijk te innoveren, creëren we kennisclusters met nieuwe en direct toepasbare topkennis die van impact zijn op Noord-Nederland en daarbuiten. Ook zorgen deze kennisclusters voor het behoud en aantrekken van talent in de regio. Zo investeren we met UvhN in een vitale Noordelijke regio.'

Ook Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur Van Hall Larenstein, ziet het belang van de samenwerking: “Wij staan als samenleving aan de vooravond van een enorme transitie op allerlei terreinen om de wereld gezond te houden. Het Noorden als geheel heeft veel potentie om een voortrekkersrol te nemen in deze noodzakelijke verandering door onze kennis en onderzoeken. Wij als Hogeschool Van Hall Larenstein voelen ons zeer verbonden bij veel transitievraagstukken en willen daarom graag samen met anderen optrekken in de Universiteit van het Noorden om zo als één sterk front onze bijdrage te leveren aan een gezonde wereld.”

Kansen voor het Noorden
RIS3 beschrijft voor de periode van 2021 tot en met 2027 in welke sectoren het Noorden voorop kan lopen en op welke gebieden er kansen liggen voor maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Ieder voor zich dragen de kennisinstellingen van de UvhN al in belangrijke mate bij aan de RIS3-transities. Gezamenlijk optrekken levert noodzakelijke extra meerwaarde op. In de RIS3-transities is er weinig aandacht voor het belang van scholing en missen de creatieve sector, toerisme en vitaliteit van de leefomgeving als aparte onderwerpen voor de ontwikkeling van Noord-Nederland. UvhN kiest, aanvullend op de RIS3-transities, voor een brede multidisciplinaire benadering waarbij economische en maatschappelijke waarde even belangrijk zijn.

Universiteit van het Noorden
Binnen de UvhN werken Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen op gelijkwaardige wijze samen binnen de domeinen van het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Het grote belang van deze nauwe, noordelijke samenwerking wordt nog eens extra benadrukt in een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie Higher Education for Smart Specialisation: The Case of the Northern Netherlands.

Kennisagenda voor het Noorden Download