Meerjarige samenwerking gestart met kringlooplandbouwbedrijf Ecolana en groen onderwijs

15-02-2021

De rijksoverheid wil dat in 2030 voedsel duurzaam wordt geproduceerd. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij zo weinig mogelijk verspild wordt, waar reststromen maximaal worden ingezet en natuur optimaal gebruikt. Ook studenten moeten leren en ervaren hoe de principes van de kringlooplandbouw toe te passen. Wat is er dan beter dan te leren van agrariërs die daar al 2 decennia mee bezig zijn. 

Leren van elkaar in echte praktijksituaties is het uitgangspunt bij de samenwerking die is overeengekomen tussen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (HVHL), Nordwin College en agrarisch samenwerkingsverband Ecolana. Het laten zien van de ontwikkelingen die een modern kringloopbedrijf doormaakt gedurende meerdere jaren beogen we met deze samenwerking. Studenten van zowel het Groene hbo als mbo volgen het bedrijf middels verschillende datastromen zoals bodemanalyses, wateranalyses en biodiversiteitsmetingen.

Onderzoeksprojecten HVHL

De informatie komt voort uit projecten van de verschillende lectoraten bij HVHL. Daarnaast werken studenten mee aan het opzetten van onderzoeken en het verwerken van de resultaten binnen deze projecten. De eerste onderzoeken hebben betrekking op het bovengronds aanwenden van strorijke mest en de effecten daarvan op de kwaliteit van de bodem, de waterhuishouding en biodiversiteitsmetingen m.b.t. insecteninventarisatie, bodembiologie en weidevogelonderzoek. In de komende jaren worden vervolgonderzoeken op verschillende gebieden gekoppeld. Ecolana is, naast onderzoekslocatie, ook een demobedrijf voor studenten die zich gaan verdiepen in natuurinclusieve landbouw. Dit gebeurt middels het volgen van de ontwikkelingen op het bedrijf in de praktijk door workshops, excursies en praktijkopdrachten. 

Meerwaarde Ecolana 

Ecolana krijgt extra managementinformatie om haar duurzame doelen te bereiken, door de data die voortkomt uit de onderzoeken en de input van de studenten op het bedrijf. Ecolana is een vereniging van agrariërs welke bestaat uit 1 melkveebedrijf, 2 akkerbouwbedrijven en 1 schapenbedrijf. Door samenwerking is een modern, gemengd bedrijf gevormd in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en Ternaard. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse kleigrond en 50 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal. Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is het doel. 

De samenwerking met agrarische bedrijven als van demobedrijven voor het groene onderwijs is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân. De verschillende onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door o.a. het ministerie van LNV, de Provinsje Fryslân, Regieorgaan SIA, DAW en Regiodeal NOF. 
 

Betrokken mensen t.a.v. kringlooplandbouw op een weiland bij een hek
Foto: Marcus Pasveer