Voedingsapplicatiecentrum (FACT) Leeuwarden breidt uit

20-05-2019

Provinsje Fryslân heeft extra subsidie beschikbaar gesteld aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) voor de uitbreiding van het Food Application Centre for Technology (FACT) in Leeuwarden. Agrofood (MKB)-bedrijven in Noord-Nederland onderschrijven het belang van het FACT en hebben middels “letters of commitment” aangegeven te zullen gaan investeren in het FACT. Zij willen gebruik maken van de kennis en mogelijkheden die het FACT gaat bieden op het gebied van procesontwikkeling, productontwikkeling en kwaliteit van voeding.

Behoefte vanuit bedrijfsleven

Bedrijven in de agrofood-sector hebben een brede behoefte aan een voedingsapplicatiecentrum met apparatuur, laboratoria en gedegen kennis op een “neutrale plek” in het Noorden. Daarnaast bestaat er een stijgende behoefte aan goed opgeleid personeel om de verwachte uitstroom van medewerkers te kunnen compenseren. Het FACT bij HVHL is in oktober 2018 geopend en heeft faciliteiten voor onderzoek aan en ontwikkeling van nieuwe voedingsprocessen en producten. In het FACT is tot nu toe vooral geïnvesteerd in procestechnologische apparatuur voor vloeibare levensmiddelen. In dit uitbreidingsproject, FACT 2, kunnen bedrijven en scholen apparatuur en kennis delen op het gebied van zuivel, bakkerij & zoetwaren en voeding & gezondheid. Met het FACT wordt kennis sneller beschikbaar voor bedrijven, maar ook voor het onderwijs: belangrijke praktijkkennis wordt in huis gehaald en via de deelname aan innovatieprojecten kan het onderwijs beter up-to-date worden gehouden en vooral: sneller inspelen op kennisvragen uit de markt. Op deze manier zullen de studenten beter voorbereid zijn op een werkplek in het voedingsmiddelenbedrijfsleven.

Wat gaat er komen?

Met Dairy Campus en Lascon BV is gewerkt aan een plan om een professionele ‘pilot-zuivelketen’ op te zetten van gras tot glas. Dairy Campus kan melkstromen creëren op basis van specifieke voerregimes, veehouderijsystemen, of op basis van andere selectiecriteria. De melk kan in proefbatches bij het FACT worden verwerkt tot een brede variatie aan zuivelproducten die voor consumptie geschikt zijn. Met Triskelion zal worden gewerkt aan ‘in vitro vertering’: een systeem om het menselijke verteringsstelsel, van mond tot en met dunne darm, na te bootsen en op gezondheidswaarde van producten te testen. Met een groot aantal bakkerij- en zoetwarenbedrijven is de afgelopen periode gewerkt aan het ‘Bakery Sweets Center’. Dit wordt dé plek waar in en rond de bakkerij- en zoetwarensector het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid in een praktijkomgeving bij elkaar komen.

Samenwerken centraal

Naast subsidie vanuit de provincie en een bijdrage vanuit het bedrijfsleven voor het FACT zullen HVHL en NHL Stenden Hogeschool, via hun samenwerkingsverband Life Sciences & Technology (LS&T) Leeuwarden, alsmede Nordwin College en Friesland College via hun samenwerkingsverband MBO Life Sciences een deel van de projectuitvoering op zich nemen. Hierbij is, naast de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, de samenwerking tussen mbo en hbo in Leeuwarden een belangrijk onderdeel en grote kracht van het FACT.