Start Kennisplatform Bodem en Natuur

21-03-2017

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) ontsluit kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling,
samen met werkveldpartners

In Nederland dient de komende jaren veel natuur hersteld en ontwikkeld te worden. Zo beslaat de natuur-ontwikkelopgave 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Natuurontwikkeling betreft in de meeste gevallen het omzetten van voormalige voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme natuur. Jarenlang gebruik van de grond door de landbouw heeft geleid tot zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Het in balans brengen van de bodem en de organismen daarin, in relatie tot de gewenste vegetatie bovengronds, is dan cruciaal.

In april 2016 organiseerde de provincie Gelderland een bijeenkomst ‘Kennisuitwisseling bodemvriendelijke natuurontwikkeling’, met deelnemers uit het bedrijfsleven, onderzoek, overheid en terreinbeheer. Hierin kwam naar voren dat er behoefte is aan een middel om kennisontsluiting,
-ontwikkeling en –deling omtrent dit thema te realiseren. HVHL heeft toen aangegeven deze handschoen op te willen pakken door een Kennisplatform Bodem en Natuur op te richten. Dankzij bijdragen van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de provincie Gelderland kan er nu worden gestart met de realisatie van het platform. Naast HVHL leveren ook Helicon MBO, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Nutriënten Management Instituut (NMI) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een bijdrage aan het kennisplatform. Een aantal bekende terrein beherende organisaties en waterschappen zal betrokken worden door plaats te nemen in de klankbordgroep.

Eind 2017 moet het Kennisplatform Bodem en Natuur operationeel zijn en zal kennis worden ontsloten via o.a. de website van OBN en het KCNL. Naast kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling biedt het platform straks informatie over reeds uitgevoerde en nog lopende natuurontwikkelingsprojecten, is het toegankelijk voor vragen en onderzoek, biedt het een Q&A en informatiebrochures met antwoorden op veel gestelde vragen voor de beroepspraktijk, verzorgt het onderwijspakketten voor het mbo en hbo en biedt het een op de praktijk gerichte cursus aan.