Circulaire landbouw

Circulaire landbouw

De Nederlandse landbouw is toonaangevend en wordt in veel landen gezien als hét voorbeeld van een systeem dat de basis vormt voor het kunnen voeden van de hele wereldbevolking. Voortdurend wordt er gestreefd naar betere resultaten. Nieuwe inzichten en technologieën vinden snel ingang. Er wordt veel samengewerkt en veel kennis en ervaring opgebouwd.

Toch knelt het: het klimaat verandert, de biodiversiteit neemt af, tekort aan schoon drinkwater ligt op de loer, er zijn steeds meer mensen en er komen steeds minder boeren. In de landbouwvisie van minister Schouten van de zomer van 2018, wordt het sluiten van de kringlopen benoemd om te komen tot een systeem van voedsel produceren waarin natuur, milieu, bodem en klimaat niet overvraagd worden, maar waar samen wordt gewerkt aan het benutten van reststromen.

De ontwikkeling is al ingezet, maar er zijn er nog veel vragen: hoe kan de kringlooplandbouw slim, gezond en veilig worden ingericht op een manier die de meeste winst oplevert voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel in de toekomst, met tegelijkertijd de meeste perspectieven voor boeren en bedrijfsleven en voor klimaat, natuur en samenleving? We weten al veel over efficiënte voedselproductie, maar nog niet in een context waarin kringlopen worden benut om de verspilling en verliezen van grondstoffen en biomassa te voorkomen.