Circulaire landbouw

Hoe kunnen we de landbouw slim, gezond en veilig inrichten? Op een manier die de meeste winst oplevert voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel in de toekomst. En daarnaast de meeste perspectieven biedt voor boeren, het bedrijfsleven en de samenleving. Het sluiten van de kringlopen kan zorgen voor een systeem van voedsel produceren waarin natuur, milieu, bodem en klimaat niet overvraagd worden, maar waar iedereen samenwerkt en reststromen benut.

Lectoraten

Dairy

Binnen het lectoraat Dairy staat verduurzaming en maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij en de gehele zuivelketen voorop. Nationaal en internationaal.
Lees verder.

Milieu-Impact van Circulaire Agro- Foodketens

Het is niet vanzelfsprekend dat circulair ondernemen leidt tot een lage(re) voetafdruk. Dit associate lectoraat richt zich op het analyseren van milieu-impact van circulaire agro- en food ketens ter ondersteuning van toekomstbestendige ketens.
Lees verder.

Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw

De uitdagingen in de landbouw vragen om systeemveranderingen. Dit lectoraat houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau.
Lees verder.