Food Application Centre for Technology

Het Food Application Centre for Technology (FACT) is een volledig ingerichte onderzoeksfaciliteit waarin bedrijven, kennisinstellingen en bedrijfsleven experimenten uit kunnen (laten) voeren. Het is een proeftuin op het gebied van voedingsmiddelentechnologie. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin kennis wordt gegenereerd en gedeeld. Nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen (mkb-)bedrijven en kennisinstellingen.

Het FACT biedt mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en draagt bij aan meer en beter opgeleide jonge professionals. Ze faciliteren onderzoek voor het bedrijfsleven en stimuleren de ontwikkeling van start-ups.

Het FACT is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Provinsje Fryslân. Het FACT draagt bij aan de provinciale doelstellingen van stimuleren ondernemerschap, behoud en uitbreiding werkgelegenheid en stimuleren/aanjagen van natuurinclusieve en korte productie- en afzetketens. Zuivel is daarbij een zeer belangrijk speerpunt.

Visie

Substantieel toegenomen bedrijvigheid en werkgelegenheid (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij het Noord-Nederlandse mkb in de voedingssector en ruim voldoende aanbod van hooggekwalificeerd personeel, mede dankzij succesvolle product- en procesinnovatie in een hechte samenwerking tussen de bedrijven en kennisinstellingen.

Missie

Beschikbaar maken van een proeftuin op het gebied van voedingstechnologie: een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin kennis wordt gegenereerd en gedeeld en nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen.

Partners FACT

 

           

                      

                            

Netwerk