Wildlife Management

Wildlife Management - Leeuwarden


Groot werkveld
Wildlife Management omvat veel meer dan je zou denken! Het werkveld is groot, divers en sterk internationaal georiënteerd. Wildlife Management gaat over alle mogelijke ecosystemen met de daarbij behorende niet gedomesticeerde dieren, planten en andere organismen en alle processen die zich daarbij afspelen; biodiversiteit.

Biodiversiteit
In onze maatschappij is steeds meer aandacht voor het behoud van biodiversiteit, zowel nationaal als internationaal. Biodiversiteit is immers van groot belang voor de mens: de verscheidenheid aan soorten is noodzakelijk voor het goed functioneren van ecosystemen. Biodiversiteit en deze ecosystemen zijn de basis voor onze voedselproductie, voor het reguleren van waterkwaliteit, bestuiving door bijen, recreatie in de natuur. Mensen hebben biodiversiteit nodig! Het is essentieel dat we zorgen dat deze biodiversiteit behouden blijft. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in het stedelijk gebied en op het platteland.

Verschillende belangen
Als wildlife manager lever je hier een belangrijke bijdrage aan. Kortom: Wildlife Management gaat over het beheer van wilde dierpopulaties en hun leefomgeving (natuur, stad, agrarisch gebied of ex-situ (in dierentuinen), ten behoeve van behoud van biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Daarbij heb je altijd te maken met verschillende sociale, economische en ecologische belangen, die je als wildlife manager moet kunnen afwegen. Veel diersoorten worden bedreigd, maar het stoppen van de enorme afname van biodiversiteit staat internationaal gelukkig steeds hoger op de publieke en politieke agenda. Er is internationaal brede erkenning voor dat biodiversiteit van groot belang is voor de mens. Bij het streven naar het behoud van biodiversiteit, van bijvoorbeeld dierpopulaties, spelen fokcentra en dierentuinen ook een rol. Er vindt wereldwijd ook een verschuiving plaats van soort- en/of gebied georiënteerde bescherming naar behoud en management van dierpopulaties als onderdeel van landschappen, het zogenaamde land- and seascape management.

Behoefte
Daarvoor is er behoefte aan wildlife managers die verstand hebben van de belangen van dieren, hun omgeving en de mensen die daarbij betrokken zijn. Dit kan zijn in natuurgebieden, op het platteland, maar ook midden in de stad. Zo doen studenten bijvoorbeeld samen met het lectoraat Bijengezondheid onderzoek naar de diversiteit van wilde bijen in Leeuwarden.

Meer
Maar er is meer. Denk aan het beheer van natuurgebieden ten behoeve van het behoud van wilde diersoorten (van Grutto, Noordse woelmuis en Kamsalamander tot Witte neushoorns en Lori’s ). Denk aan het maken van beleid om de internationale handel in bedreigde diersoorten te beheersen. Of het onderzoeken van het effect van bijvoorbeeld recreatie, woningbouw of windmolens op de kwaliteit van het leefgebied van diersoorten. Het ontwerpen van een goede ecologische structuur tussen stad en buitengebied, zodat er uitwisseling van individuen tussen verschillende populaties plaats kan vinden. Het opstellen van beleid voor ecologisch bijen en vlindervriendelijk bermbeheer. Het beheer van de dierpopulaties in dierentuinen en nog veel meer.

Werkveld Wilflife Management
Het management van (semi) wilde dierpopulaties en onderzoek staat centraal in dit werkveld. Het werkveld van Wildlife Management bestaat dus o.a. uit natuurbeschermingsorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF), natuur beherende organisaties, dierentuinen, overheden, ecologische adviesbureaus en onderzoeksinstituten. Dit werkveld is sterk internationaal georiënteerd: het beheren en behouden van diersoorten stopt immers niet bij de landgrens! Om die reden wordt de het werkveld Wildlife Management alleen in het Engels aangeboden.

Kennis en inzicht
Voor het goed kunnen vervullen van functies in dit werkveld zijn kennis van en inzicht in biologische principes, (dier)ecologie, en soortenkennis erg belangrijk. Je moet immers weten wat een diersoort nodig heeft om te kunnen beheren. Daarnaast heb je kennis nodig van beleid en management, over (inter)nationale wet- en regelgeving, Ook moet je onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren, en moet je beschikken over veldwerk technieken. Al deze kennis en vaardigheden komen aan bod in het werkveld Wildlife Management. Daarnaast besteden we aandacht aan professioneel en dierverantwoord omgaan met dieren tijdens veldonderzoek, en het belang van de cultuur bij omgaan met verschillende belanghebbenden (burgers, boeren, overheden, ngo’s) bij het beheer van de biodiversiteit in onze landschappen.

Verdieping
Er zijn verschillende mogelijkheden om je te specialiseren door middel van een verdiepend werkveld. Zo biedt het werkveld International Wildlife Management verdiepende kennis en vaardigheden op het gebied van wildlife management- en onderzoekstechnieken. Denk o.a. aan werken met cameravallen en zenders, DNA-onderzoek, sensoren om diergedrag te meten of populaties te monitoren. Voor studenten die zich willen specialiseren in het vangen en hanteren van dieren tijdens veldonderzoek is er de mogelijkheid om een aangepaste versie van het werkveld Proefdierbeheer te volgen. Zodoende kun je de juiste bevoegdheden verkrijgen om echt daadwerkelijk met je handen aan het wilde dier te mogen komen. Er zijn veel mogelijkheden om je te specialiseren, de keuze is aan jou!

Met deze specialisatie kun je:

 • dierpopulaties en hun omgeving onderzoeken en inventariseren;
 • (wilde) dierpopulaties beheren als deel van het ecosysteem of in (semi)gevangenschap;
 • natuurbeleidsplannen ontwikkelen en uitvoeren, ‘natuurtoetsen’ uitvoeren;
 • al dan niet in een internationale en interculturele setting, resultaatgericht en interdisciplinair werken.

Stagemogelijkheden

De mogelijkheden voor stages zijn net zo divers als het werkveld! Stages zijn mogelijk bij de afdelingen stadsecologie van gemeenten, bij dierentuinen in binnen- en buitenland, bij natuur beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook bij onderzoeksinstellingen zoals ecologische adviesbureaus, IMARES, ALTERRA of aan de Rijks Universiteit Groningen zijn stagemogelijkheden. Stages in het buitenland zijn heel gebruikelijk. Studenten hebben o.a. stage gelopen bij wild- en natuurparken, zoals Cloudbridge Nature Reserve (Costa Rica), Lajuma Research (Zuid Afrika), en het Mammal Research Institute (Polen), bij Cetacean Research Unit van Murdoch University (Australie) en veel meer.

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken

Hoe divers het werkveld van het werkveld Wildlife Management is kan je ook wel zien aan de verschillende afstudeeronderwerpen. Bijvoorbeeld:

 • Onderzoek naar diversiteit wilde bijen in Leeuwarden.
 • Onderzoek naar de samenhang tussen het gewicht van organen en de doodsoorzaak van aangespoelde bruinvissen.
 • Onderzoek naar de haremstructuur en mannelijke hiërarchie van mantelbavianen in Dierenpark Amersfoort.
 • Onderzoek voor WWF naar methoden om mens-ijsbeer conflicten te verminderen.
 • Onderzoek naar het korte termijn effect van bijgeplaatste Zweeds korhoenders (Tetrao tetrix) op de Korhoenpopulatie van de Sallandse Heuvelrug in Nederland.
 • Onderzoek naar invloed van licht op de lichaamskleur van de mannelijke cichliden.
 • Onderzoek in Zweden naar het tegengaan van bosvorming op halfopen habitat met behulp van grazend vee en vuur.
 • Onderzoek naar oplossingen voor olifant – boeren conflicten in Tanzania.

Aan de slag na de studie

Veel afgestudeerden komen in een functie terecht waarbij kennis en vaardigheden op gebied van Wildlife Management gecombineerd worden met bijvoorbeeld mens- en maatschappijgerichte aspecten. Banen in de wildlife-sector zijn heel divers en naar verwachting zal de arbeidsmarkt, gezien het belang van biodiversiteit, aantrekken. Er zijn meer mogelijkheden dan je wellicht denkt.

Denk aan biodiversiteit in de stad en in de landbouw. Daar liggen goede mogelijkheden voor afgestudeerden. Het is belangrijk om al tijdens de opleiding te beginnen met netwerken, zowel tijdens je stages als door middel van vrijwilligerswerk of het bijwonen van studiedagen, symposia en dergelijke. Concrete banen zijn medewerker terreinbeheer natuurgebieden (Natuurmonumenten), medewerker beheer diercollectie (zoals in een dierentuin), stadsecoloog, ecologisch beleidsmedewerker bij gemeenten of provincies. Of onderzoeker bij het NIOO, NIOZ of SOVON. Banen bij internationale organisaties als International Wildlife Services, Cheetah Conservation Fund en Wereld Natuur Fonds (WWF), medewerker Wildlife Management op een privé ranch, medewerker bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Of banen bij NGO’s als Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging, RAVON of de Friese Milieu Federatie, bij commerciële bedrijven zoals ecologisch adviesbureaus (Altenburg & Wymenga), en nog veel meer.

Wildlife Management is een onderdeel van de opleiding Diermanagement.