Duurzame Watersystemen

Schoon zoetwater

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van  vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Duurzame Watersystemen. Via toegepast onderzoek willen we bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, het Centre of Expertise Watertechnology (CEW), overheden, bedrijven en belangenverenigingen ontwikkelen we praktijkgerichte kennis, concepten en tools gericht op:

 • het verminderen van de vuilemissie naar grond- en oppervlaktewater
 • het vergroten van het zuiverend en waterbergend vermogen van  de omgeving.
 • Het sluiten van water- en nutriëntenkringlopen
 • Innovatieve monitoring

Het onderzoek is transdisciplinair van aard: kerndisciplines ( watertechnologie, eco-hydrologie, toxicologie en milieu-economie etc.) worden in een algemene, maatschappelijke context geplaatst.

Over de lector

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij als strategisch adviseur watertechnologie bij WLN. Peter wil via praktijkgericht onderzoek in het lectoraat, samen met docenten en studenten, bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

Peter heeft op vrijdag 1 november 2019 zijn inaugurele rede uitgesproken. Hiervoor werd het symposium ‘Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht’ georganiseerd. De rede kunt u hieronder teruglezen.

Inaugurele rede Peter van der Maas Download(pdf - 3,8MB)

Projecten

In uitvoering

 • Klimaatadaptieve bedrijventerreinen
 • Better Wetter
 • Burgerparticipatie in klimaatadaptatie
 • Nul emissie agrarische spoelplaats (CEW)
 • Online biomonitoring voor bewaking industrieel effluent (CEW)
 • Schoon water door duurzaam bodembeheer
 • Antibiotic resistance from agricultur (Wetsus)

Kenniskring en adviesraad

Naast de lector bestaat het lectoraat uit een kenniskring een vaste kern van docenten, onderzoekers en lectoren die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft.

De leden van de kenniskring:

Dr.ir. Peter van der Maas                  Waterkwaliteit en waterzuivering

Drs. Jasper van Belle                          Eco-hydrologie

Dr. Marije Strikwold                           Toxicologie

Ir. Xantho Klijnsma                             Energie en klimaat 

Dr. Bob Laarhoven (CEW)                  Milieutechnologie en aquatische biologie

Ir. Leo Bentvelzen                               Milieukunde

Dr.ir, Sigrid Dassen                             Bodem- en plantkunde

Dr.ir. Luewton Agostinho                   Watertechnologie

Ing. Inge de Vries                                Programmamanagement


De adviesraad van het lectoraat bestaat uit:

Prof.dr. Annemarie van Wezel          Hoogleraar Environmental Ecology, Universiteit van Amsterdam

Dr.ir. Bert Hamelers                           Programmadirecteur, Wetsus

Drs. Jan Roelsma                                Senior planadviseur waterkwaliteit, Wetterskip Fryslan

Ir. Henk Brink                                      Manager Kwaliteit en strategie, WMD drinkwater
 

Contact

Lector: Peter van der Maas
E-mail: peter.vandermaas@hvhl.nl
Tel.: +31-(0)6 20 61 46 37

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door: